Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

3.2. Delegado de Protección de Datos

O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que fai ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE, Regulamento xeral de protección de datos, dispón que os responsables e encargados de tratamento de datos persoais deberán designar un delegado de Protección de Datos nos supostos que o propio Regulamento establece, así como noutros casos en que a lexislación dos Estados membros considéreo tamén obrigatorio.

Entre os supostos que requiren a designación dun delegado, encóntrase aquel en que “o tratamento léveo a cabo unha autoridade ou organismo público ”, tanto en calidade de responsable como en funcións de encargado de tratamento (artigo 37.1.a). O papel do delegado nas organizacións é o de informar, asesorar, supervisar e cooperar coa autoridade de control, así como ser o punto de contacto para os interesados.

A Axencia Tributaria dispón dunha Comisión de Seguridade e Control de Informática Tributaria creada pola Resolución do 26 de xaneiro de 1998 da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, que creou comisións sectoriais de seguridade e control en todas as áreas e regulou a composición, funcións, normas de funcionamento e seguimento das actuacións das comisións sectoriais.

A Comisión de Seguridade e Control de Informática Tributaria é o órgano colexiado encargado de analizar e avaliar os riscos, de establecer e manter actualizados os criterios e directrices xerais sobre o uso da información tributaria e non tributaria que xestiona a Axencia Tributaria para garantir a privacidade e a seguridade da información, así como, acordar e facer operativas medidas para mellorar e reforzar os sistemas de seguridade e control.

A Comisión de Seguridade e Control de Informática Tributaria dirixe e verifica o plan de adecuación da Axencia Tributaria ao novo Regulamento. Entre as decisións adoptadas pola devandita Comisión no ámbito do plan de adecuación está a de designar como delegado de Protección de Datos ao secretario da Comisión de Seguridade e Control de Informática Tributaria que, para desenvolver o seu labor, contará co apoio da propia Comisión para cubrir todas as funcións que a tal cargo se lle esixe.

Esta decisión foi ratificada posteriormente coa aprobación do Comité de Dirección da Axencia Tributaria e comunicada á Axencia Española de Protección de Datos, cumprindo o requisito legal recollido no Regulamento Xeral de Protección de Datos.

Datos de contacto:

Delegado de Protección de Datos da Axencia Tributaria

Rúa Santa María Magdalena, 16, 28016 Madrid

dpd@correo.aeat.es