Saltar ao contido principal

Modelos 345 e 187.Declaracións informativas

Apróbase o modelo 345 "Declaración Informativa.Plans, fondos de pensións e sistemas alternativos.Mutualidades de Previsión Social, Plans de Previsión Asegurados, Plans individuais de Aforro Sistemático, Plans de Previsión Social Empresarial e Seguros de Dependencia.Declaración anual partícipes, achegas e contribucións" e modifícase o modelo 187 de "Declaración informativa.Accións e participacións representativas do capital ou do patrimonio das Institucións de Investimento Colectivo e resumo anual de retencións e ingresos a conta de IRPF, IS e IRNR en relación con rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia de transmisións ou reembolsos desas accións e participacións e dereitos de subscrición."

Orden HFP/823/2022, de 24 de agosto,

por la que se aprueba el modelo 345 de "Declaración Informativa. Planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos. Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes individuales de Ahorro Sistemático, Planes de Previsión Social Empresarial y Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes, aportaciones y contribuciones" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187 de "Declaración informativa. Acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio de las Instituciones de Inversión Colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de IRPF, IS e IRNR en relación con rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de transmisiones o reembolsos de esas acciones y participaciones y derechos de suscripción."