Saltar ao contido principal

Nota informativa sobre cumprimentación no modelo 187 das operacións relacionadas co réxime transitorio aplicable ás SICAV (DT 41º LIS)

Publícase no apartado de "Información" do modelo 187 (Declaración Informativa.Accións e participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo e resumen anual de retencións e ingresos a conta de IRPF, IS e IRNR en relación con rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia de transmisións ou reembolsos desas accións e participacións e dereitos de subscrición)  información sobre como cumplimentar as operacións relacionadas co réxime transitorio aplicable ás SICAV, de acordo co previsto na disposición transitoria cuadraxésimo primeira da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades