Saltar ao contido principal

Publicación de copia do informe do Conflito nº 8.Imposto sobre a renda de non-residentes.Transmisión de participación en filial utilizando unha cadea de transmisións entre sociedades do grupo

Para os efectos do disposta no artigo 206.bis da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria e de acordo co establecido no artigo 194.6 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo, procédese a publicar copia do informe da Comisión consultiva sobre conflito na aplicación da norma relativo ao contribuínte "M CORPORATION".
No Informe declárase que existe conflito na aplicación da norma tributaria nun suposto de transmisión por parte dunha sociedade estadounidense da súa filial española a través dunha cadea de operacións entre sociedades do grupo, eludindo a tributación ao ampararse no disposto no Protocolo do Convenio entre o Reino de España e os Estados Unidos de América para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal respecto dos impostos sobre a renda.