Saltar ao contido principal

Solicitudes de aprazamento especial das débedas tributarias por danos ocasionados polas erupcións volcánicas da illa de La Palma

Instrucións para presentar, pola Sede electrónica da Axencia Tributaria, solicitudes de aprazamento do artigo 27 do Real Decreto-lei 20/2021, do 5 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes de apoio para a reparación dos danos ocasionados polas erupcións volcánicas e para a reconstrución económica e social da illa de La Palma.

O Real Decreto-lei 20/2021, do 5 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes de apoio para a reparación dos danos ocasionados polas erupcións volcánicas e para a reconstrución económica e social da illa de La Palma, contempla un aprazamento especial das débedas tributarias ao que poden acollerse todos aqueles contribuíntes que teñan o seu domicilio fiscal na illa de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) ao ser cualificado o devandito territorio, por Acordo do Consello de Ministros de 28 de septeimbre, como «Zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil» a causa dos danos provocados pola erupción volcánica na zona de Montaña Rachada.

Os contribuíntes que, en virtude do devandito Real Decreto-lei, queiran acollerse ás medidas de flexibilización de aprazamentos incluídas neste, deberán proceder de acordo coas seguintes instrucións:

1.- Presentar, polos procedementos habituais, a autoliquidación na que figuran as cantidades a ingresar que o contribuínte quere aprazar, marcando, como con calquera aprazamento, a opción de “recoñecemento de débeda con solicitude de aprazamento”.

Unha vez presentada a autoliquidación pode tramitar o aprazamento pulsando o vínculo á tramitación da solicitude de aprazamento que lle ofrece a aplicación, debendo seguir os pasos que se indican no apartado 2.3.

En caso de que non queira solicitar o aprazamento nese momento, máis tarde poderá presentar a solicitude a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria dende a opción que se detalla no apartado 2.

Recordamos que esta modalidade de aprazamento só é admisible para declaracións-liquidacións e autoliquidacións cuxo prazo de presentación e ingreso finalice dende o día 6 de outubro de 2021 ata o día 31 de xaneiro de 2022, ambos os dous inclusive, e ao que só poden optar os contribuíntes que teñan o seu domicilio fiscal na illa de La Palma (Santa Cruz de Tenerife).

2.- Presentar directamente a solicitude de aprazamento.

2.1.- Pode presentar a solicitude dende a nova sede electrónica (https://sede.agenciatributaria.gob.es), accedendo á opción de “Débedas, premas, embargos e poxas / Pagar, aprazar e consultar débedas” / “Xestións destacadas” - “Solicitar aprazamento ou fraccionamento de débedas”.

2.2.- Identificación.Para acceder á presentación da solicitude de aprazamento requírese identificarse con certificado electrónico, DNIe ou Cl@ve PIN do declarante.Se vai utilizar certificado ou DNI electrónico deberá facer clic no enlace "Acceda con certificado ou DNI electrónico" e se vai utiliza o sistema Cl@ve PIN deberá introducir o DNI ou NIE na casa correspondente.

2.3.- Elección do tipo de solicitude:“Solicitude de aprazamento erupción volcánica illa de La Palma (art.º 27 do RD-lei 20/2021)”. Unha vez identificado, mostraranse os tipos de solicitudes de aprazamento que, conforme a normativa vixente, vostede poida solicitar no momento da presentación.

Para acollerse a esta modalidade de aprazamento deberá seleccionar a opción:“Solicitude de aprazamento erupción volcánica illa de La Palma (art.º 27 do RD-lei 20/2021)”.

Ao seleccionar esta opción, aparecerá unha mensaxe na que se indicará que a solicitude de aprazamento queda suxeita ás condicións e beneficios do devandito aprazamento espacial, debendo confirmar esta.

É moi importante que teña en conta que, en caso de que vostede marque outra opción distinta da indicada, a solicitude non se tramitará como aprazamento erupción volcánica illa de La Palma, senón que se tramitará seguindo o réxime xurídico da opción que vostede marcase (Por exemplo, se vostede marca a opción “Solicitude de aprazamento ou fraccionamento do art.º 65 da Lei 58/2003 (LGT) – Aprazamento ou fraccionamento ordinario”, en ningún caso poderá obter un aprazamento a 12 meses, sen devindicación de intereses polos tres primeiros meses, podendo levar consigo, mesmo, a inadmisión da solicitude en caso de que as débedas solicitadas tivesen a natureza de retención ou pagamento fraccionado).

2.4.- Encher os campos da solicitude.Confirmada a opción elixida (“Solicitude de aprazamento erupción volcánica illa de La Palma (art.º 27 do RD-lei 20/2021)”) non hai ningunha peculiaridade na presentación da solicitude.

  • Se vostede presentou a solicitude directamente tras presentar a súa autoliquidación, pola opción que lle facilita a aplicación (procede do apartado 1), só deberá indicar os datos de domiciliación bancaria (nº IBAN de conta bancaria onde domiciliar o pagamento).O resto de campos (“Tipo de garantías ofrecidas” e “Proposta de pagamento”) aparecerán cumpridos sen posibilidade de modificación.

  • Se, pola contra, vostede presenta a solicitude de aprazamento nun momento posterior á presentación da autoliquidación (procede do apartado 2), ademais de ter que identificar os datos de domiciliación bancaria, deberá identificar a clave de liquidación e o importe da débeda a aprazar.O resto de campos (“Tipo de garantías ofrecidas” e “Proposta de pagamento”) aparecerán cumpridos sen posibilidade de modificación.

En calquera caso, como “Fecha Primeiro Prazo” indícaselle que:a data de vencemento será o día 5 ou 20 do mes corrente transcorrido o prazo de 12 meses dende o último día do prazo de presentación da autoliquidación previsto na normativa específica de cada tributo.

2.5.- Presentar a solicitude.Por último, deberá presentar a solicitude premendo a icona “Asinar e enviar”. Apareceralle unha mensaxe confirmando que a solicitude se deu de alta de forma correcta, así como a indicación da data e hora en que se realizou, podendo obter o xustificante da presentación.

Para unha maior facilidade na presentación da solicitude, facilítase documento coas pantallas que lle aparecerán durante a tramitación.