Saltar ao contido principal

Índices de rendemento neto no método de estimación obxectiva do IRPF para actividades agrícolas e gandeiras afectadas por circunstancias excepcionais

Redúcense para o período impositivo 2020 os índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais.

Orden HAC/411/2021, de 26 de abril,

por la que se reducen para el período impositivo 2020 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.