Saltar ao contido principal

Modificacións nos modelos 05, 06, 347 e en determinadas formas de presentación do modelo 303

No BOE do 14 de decembro publicouse a Orde HFP/1395/2021, do 9 de decembro, pola que se modifican a Orde EHA/3851/2007, do 26 de decembro, pola que se aproba o modelo 576 de autoliquidación do Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, e o modelo 06 de declaración do Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exencións e non suxeicións sen recoñecemento previo, a Orde EHA/3012/2008, do 20 de outubro, pola que se aproba o modelo 347 de Declaración anual de operacións con terceiras persoas, así como os deseños físicos e lóxicos e o lugar, forma e prazo de presentación, a Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censuais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria, e a Orde HAC/171/2021, do 25 de febreiro, pola que se aproba o modelo 05, "Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitude de non suxeición, exención e redución da base impoñible", e determínanse o lugar, forma, prazo e o procedemento para a súa presentación.

Orden HFP/1395/2021, de 9 de diciembre,

por la que se modifican la Orden EHA/3851/2007, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y el modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria, y la Orden HAC/171/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba el modelo 05, "Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de no sujeción, exención y reducción de la base imponible", y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación.