Saltar ao contido principal

Publicación de ordes ministeriais de contido tributario

No BOE do 30 de decembro de 2020 publicáronse varias ordes ministeriais no ámbito tributario.

En primeiro lugar, en referencia ao IVE, a Orde HAC/1274/2020, do 28 de decembro, pola que se modifican determinados modelos.a Orde EHA/3434/2007, de 23 de novembro, pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, e o modelo 039 de Comunicación de datos, correspondentes ao Réxime especial do Grupo de Entidades no Imposto sobre o Valor Engadido, a Orde EHA/3786/2008, de 29 de decembro, pola que se aproba o modelo 303 Imposto sobre o Valor Engadido, Autoliquidación e a Orde EHA/769/2010, de 18 de marzo, pola que se aproba o modelo 349 de declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias.

En segundo lugar, publícase como cada ano, a Orde pola que se aproban os prezos medios de venda aplicables na xestión do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, Imposto sobre Sucesións e Doazóns e Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (Orde HAC/1275/2020).

En terceiro lugar, publícase a Orde HAC/1276/2020, do 28 de decembro, pola que se modifican determinadas declaracións informativas.

Por último, publícase a Orde HAC/1277/2020, do 28 de decembro, pola que se aproba o modelo 602 de Taxa pola xestión administrativa do xogo.

 • Orden HAC/1274/2020, de 28 de diciembre,

  por la que se modifica la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación y la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.

 • Orden HAC/1275/2020, de 28 de diciembre,

  por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

 • Orden HAC/1276/2020, de 28 de diciembre,

  por la que se modifican determinadas declaraciones informativas, la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua.

 • Orden HAC/1277/2020, de 28 de diciembre,

  por la que se aprueba el modelo 602 de Tasa por la gestión administrativa del juego. Autoliquidación, y se determinan la forma, plazos y los procedimientos de presentación.