Saltar ao contido principal

Modifícanse a Orde pola que se aproba o modelo 233, "Declaración informativa por gastos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados", e a Orde pola que se regula a levanza dos libros rexistros no IRPF

Publicouse no BOE de hoxe a Orde HAC/1154/2020, do 27 de outubro, pola que se modifican a Orde HAC/1400/2018, do 21 de decembro, pola que se aproba o modelo 233, Declaración informativa por gastos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados e determínanse o lugar, forma, prazo e o procedemento para a súa presentación, e modifícase a Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censuais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria;e a Orde HAC/773/2019, do 28 de xuño, pola que se regula a levanza dos libros rexistros no IRPF.

Orden HAC/1154/2020, de 27 de octubre,

por la que se modifican la Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233, "Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria; y la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.