Saltar ao contido principal

Publicación de ordes ministeriais de contido tributario

No BOE do 31 de decembro de 2019 publicáronse varias ordes ministeriais no ámbito tributario.

En primeiro lugar, en referencia ao Imposto sobre o Valor Engadido, apróbase o modelo 318 sobre regularización das proporcións de tributación dos períodos de liquidación anteriores ao inicio da realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizos, a presentar por contribuíntes que tivesen estado sometidos á competencia exaccionadora dunha Administración tributaria do País Vasco ou común, nos períodos de liquidación anteriores ao momento en que inicien a realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos correspondentes á súa actividade e a outra diferente nos períodos de liquidación posteriores.

En segundo lugar, publícase como cada ano, a Orde pola que se aproban os prezos medios de venda aplicables na xestión do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, Imposto sobre Sucesións e Doazóns e Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

En terceiro lugar, publícase a Orde HAC/ 1274/2019, que modifica determinados aspectos do modelo 390, declaración resumo anual de IVE, entre eles a supresión da súa presentación mediante SMS.

En cuarto lugar, modifícase a Orde que regula a presentación do modelo 210 do Imposto sobre a Renda de non Residentes.

En quinto lugar, publícase a Orde HAC/1276/2019, que afecta aos modelos de declaracións informativas 184, 193, 194, 196, 198, 280 e 289.

Por último, publícase a Orde HAC/1271/2019, do 9 de decembro, pola que se aproban as normas de desenvolvemento do disposto no artigo 26 do Regulamento dos Impostos Especiais, aprobado por Real Decreto 1165/1995, do 7 de xullo, sobre marcas fiscais previstas para bebidas derivadas.

 • Orden HAC/1270/2019, de 5 de noviembre,

  por la que se aprueba el modelo 318, «Impuesto sobre el Valor Añadido. Regularización de las proporciones de tributación de los periodos de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación

 • Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre,

  por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

 • Orden HAC/1274/2019, de 18 de diciembre,

  por la que se modifican la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.

 • Orden HAC/1275/2019, de 18 de diciembre,

  por la que se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no residentes.

 • Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre,

  por la que se modifican la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se aprueban los modelos 123, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso y los modelos 193, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, y los modelos 124, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso y los modelos 194, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, la Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, la Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario, la Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se aprueba el modelo 280, "Declaración informativa anual de Planes de Ahorro a Largo Plazo", la Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua

 • Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre,

  por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas.