Saltar ao contido principal

Marcas fiscais para bebidas derivadas.Modelo 517

Publicouse a Orde HAC/626/2020, do 6 de xullo, pola que se modifica a Orde HAC/1271/2019, do 9 de decembro, pola que se aproban as normas de desenvolvemento do disposto no artigo 26 do Regulamento dos impostos especiais, aprobado por Real decreto 1165/1995, do 7 de xullo, sobre marcas fiscais previstas para bebidas derivadas.

Orden HAC/626/2020, de 6 de julio, por la que se modifica la Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre,

por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas.