Saltar ao contido principal

Autoliquidación do Imposto sobre Determinados Servizos Dixitais. Modelo 490

O prazo de presentación e ingreso da autoliquidación correspondente ao primeiro trimestre do exercicio 2021 efectuarase no prazo correspondente ao segundo trimestre de 2021, isto é, do 1 de xullo ao 2 de agosto de 2021. Todo iso, sen prexuízo do prazo de presentación con domiciliación bancaria do pagamento da débeda tributaria dos devanditos trimestres primeiro e segundo de 2021, que deberá realizarse do 1 ao 28 de xullo de 2021.

Orden HAC/590/2021, de 9 de junio,

por la que se aprueba el modelo 490 de "Autoliquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.