Saltar ao contido principal

Exoneración do pagamento do Imposto sobre o valor da produción de enerxía eléctrica

En aplicación desta medida, os contribuíntes do IVPEE poderán non incluír nas autoliquidacións do Imposto que se presenten no ano 2021, as retribucións pola electricidade incorporada entre o 1/7/21 e o 30/9/21.

Esta medida ten como antecedente as disposicións adicionais sexta e sétima do Real Decreto-lei 15/18, do 5 de outubro, de medidas urxentes para a transición enerxética e a protección dos consumidores que deu lugar, entre outras, ás consultas vinculantes da Dirección Xeral de Tributos V3288-19, V3142-19, V0193-20, V0044-21 e V 0295-21.

A aplicación desta medida non implica necesariamente que o importe do pagamento fraccionado do terceiro trimestre de 2021 sexa cero, xa que no caso de que as retribucións pola electricidade incorporada entre o 01/01/21 e o 30/06/21 percíbanse entre o 01/07/21 e o 30/09/21, o seu importe deberá ser obxecto de autoliquidación no pagamento fraccionado do terceiro trimestre de 2021.

A aplicación do mencionado artigo 2 do Real Decreto-lei 12/2021, para os contribuíntes cuxo valor de produción, incluídas todas as instalacións, supera 500.000 euros no ano anterior (obrigados a presentar catro pagamentos fraccionados e unha autoliquidación anual) afecta á determinación do terceiro e cuarto pagamento fraccionado e a autoliquidación anual nos seguintes termos:

  • Modelo 583. Terceiro pagamento fraccionado de 2021 (a presentar entre o día 1 e o 20 do mes de novembro de 2021) = 7% (sobre a diferenza entre as retribucións pola electricidade incorporada desde o 01/01/21 ao 30/09/21 e as retribucións pola electricidade incorporada desde o 01/07/21 ao 30/09/21) – (suma dos pagamentos fraccionados correspondentes ao primeiro e segundo trimestre de 2021).

  • Modelo 583. Cuarto pagamento fraccionado de 2021 (a presentar entre o día 1 e o 20 do mes de febreiro de 2022) = 7% (sobre a diferenza entre as retribucións pola electricidade incorporada desde o 01/01/21 ao 31/12/21 e as retribucións pola electricidade incorporada desde o 01/07/21 ao 30/09/21) – (suma dos pagamentos fraccionados correspondentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2021).

  • Modelo 583. Autoliquidación anual de 2021 (a presentar dentro do mes de novembro de 2022) = 7% (sobre a diferenza entre as retribucións pola electricidade incorporada desde o 01/01/21 ao 31/12/21 e as retribucións pola electricidade incorporada desde 01/07/21 ao 30/09/21) – (suma dos pagamentos fraccionados correspondentes ao primeiro, segundo, terceiro e cuarto trimestre de 2021).

A aplicación do mencionado artigo 2 do Real Decreto-lei 12/2021, para os contribuíntes cuxo valor de produción, incluídas todas as instalacións, non supera 500.000 euros no ano anterior (obrigados a presentar un pagamento fraccionado e unha autoliquidación anual) afecta á determinación do pagamento fraccionado e a autoliquidación anual nos seguintes termos:

  • Modelo 583. Pagamento fraccionado de 2021 (a presentar entre o día 1 e o 20 do mes de novembro de 2021) = 7% (sobre a diferenza entre as retribucións pola electricidade incorporada desde o 01/01/21 ao 30/09/21 e as retribucións pola electricidade incorporada desde o 01/07/21 ao 30/09/21).

  • Modelo 583. Autoliquidación anual de 2021 (a presentar dentro do mes de novembro de 2022) = 7% (sobre a diferenza entre as retribucións pola electricidade incorporada desde o 01/01/21 ao 31/12/21 e as retribucións pola electricidade incorporada desde 01/07/21 ao 30/09/21) – (pagamento fraccionado de 2021).

A aplicación do mencionado artigo 2 do Real Decreto-lei 12/2021, para os contribuíntes que cesen a súa actividade entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 31 de outubro de 2021 (obrigados a presentar autoliquidación por cesamento) afecta á determinación da autoliquidación anual no caso de que cesen con posterioridade ao 1 de xullo de 2021 nos seguintes termos:

  • Modelo 588. Autoliquidación anual de 2021 (a presentar dentro do mes de novembro de 2021) = 7% (sobre a diferenza entre as retribucións pola electricidade incorporada desde o 01/01/21 á data do cesamento e as retribucións pola electricidade incorporada desde 01/07/21 ao 30/09/21).