Saltar ao contido principal

IVE. Modelos 303, 322 e 390

Publícase a Orde HAC/646/2021, do 22 de xuño, que ten por obxecto introducir nos modelos  322 "Autoliquidación mensual, modelo individual", 303 "Imposto sobre o Valor Engadido, Autoliquidación" e  390 "Declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido ", as modificacións necesarias para a súa adaptación aos cambios introducidos no IVE como consecuencia da aprobación de novos réximes especiais previstos na Lei  37/1992, do  28 de decembro, do IVE.

Tamén ten por obxecto adaptar as especificacións técnicas da subministración electrónico de facturación á nova regulación dos réximes especiais. En concreto, habilítase nos Libros rexistro do IVE levados a través da Sede electrónica da AEAT, unha nova clave que permita a axeitada anotación dos rexistros de facturación correspondente ás operacións acollidas aos novos réximes especiais.

Entrará en vigor o 1 de xullo de  2021. Non obstante, será aplicable por primeira vez ás autoliquidacións do IVE, modelos  303 e  322, correspondentes aos períodos de liquidación que se inicien a partir do   1 de xullo de  2021 e á declaración-resumo anual, modelo  390, correspondente ao exercicio  2021.

Orden HAC/646/2021, de 22 de junio,

por la que se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria.