Saltar ao contido principal

Modelos de declaración do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes para períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020 e modificación do modelo 282 «Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do Réxime Económico e Fiscal das Canarias e outras axudas de estado, derivadas da aplicación do Dereito da Unión Europea »

No BOE do 08 de xuño de 2021 publícase a Orde HAC/560/2021, do 4 de xuño, pola que se aproban os modelos de declaración do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes correspondente a establecementos permanentes e a entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020, dítanse instrucións relativas ao procedemento de declaración e ingreso, establécense as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación electrónica; e pola que se modifica a Orde HAP/296/2016, do 2 de marzo, pola que se aproba o modelo 282, «Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do Réxime Económico e Fiscal das Canarias e outras axudas de estado, derivadas da aplicación do Dereito da Unión Europea »e establécense as condicións e o procedemento para a súa presentación.

Orden HAC/560/2021, de 4 de junio,

por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica; y por la que se modifica la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueba el modelo 282, "Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.