Saltar ao contido principal

Novas normas tributarias

No BOE do 18 de xuño publicáronse as Ordes HAC/609/2021, HAC/610/2021, HAC/611/2021 e HAC/612/2021.

A Orde HAC/609/2021 refírese aos modelos 036 de Declaración censual de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios, profesionais e retenedores, 037 de Declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios, profesionais e retenedores e ao modelo 030 de Declaración censual de alta no Censo de obrigados tributarios, cambio de domicilio e / ou variación de datos persoais.

A Orde HAC/610/2021 aproba o modelo 369 "Imposto sobre o Valor Engadido. Autoliquidación dos réximes especiais aplicables aos suxeitos pasivos que presten servizos a persoas que non teñan a condición de suxeitos pasivos, que efectúen vendas a distancia de bens e certas entregas interiores de bens".

A Orde HAC/611/2021 aproba o formulario 035 "Declaración de inicio, modificación ou cesamento de operacións comprendidas nos réximes especiais aplicables aos suxeitos pasivos que presten servizos a persoas que non teñan a condición de suxeitos pasivos ou que realicen vendas a distancia de bens ou determinadas entregas nacionais de bens".

A Orde HAC/612/2021 aproba o modelo 179 "Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos".

 • Orden HAC/609/2021, de 16 de junio,

  por la que se modifican la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo.

 • Orden HAC/610/2021, de 16 de junio,

  por la que se aprueba el modelo 369 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.

 • Orden HAC/611/2021, de 16 de junio,

  por la que se aprueba el formulario 035 "Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales de bienes" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.

 • Orden HAC/612/2021, de 16 de junio,

  por la que se aprueba el modelo 179, "Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.