Saltar ao contido principal

Novos modelos para a regularización voluntaria prevista no artigo 252 da Lei Xeral Tributaria

Publicouse no BOE a Orde HAC/530/2020, que aproba os modelos  770 "Autoliquidación de xuros de mora e recargas para a regularización voluntaria prevista no artigo 252 da Lei Xeral Tributaria" e 771 "Autoliquidación de cotas de conceptos e exercicios sen modelo dispoñible na Sede electrónica da AEAT para a regularización voluntaria prevista no artigo 252 da Lei Xeral Tributaria".
A norma entrará en vigor aos dez días da súa publicación no BOE.

Orden HAC/530/2020, de 3 de junio,

por la que se desarrolla la disposición final décima de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se aprueban los modelos 770, "Autoliquidación de intereses de demora y recargos para la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria" y 771 "Autoliquidación de cuotas de conceptos y ejercicios sin modelo disponible en la Sede electrónica de la AEAT para la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria", y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.