Saltar ao contido principal

Redución do tipo de IVE ao 10 %nos subministracións de enerxía eléctrica

Redución do tipo de IVE ao 10 %nos subministracións de enerxía eléctrica

Para dar resposta á situación xerada polo incremento dos prezos da electricidade, dentro dos límites da Directiva 2006/112/CE, do 28 de novembro, establécese de forma excepcional e transitoria ata o 31 de decembro de 2021, para os contratos de enerxía eléctrica cuxo termo fixo de potencia non supere os 10 kW, unha rebaixa desde o 21 ao 10 por cento no tipo impositivo do IVE que recae sobre todos os compoñentes da factura eléctrica, cando o prezo medio mensual do mercado maiorista no mes anterior ao da facturación superase os 45 €/MWh.

O obxectivo é reducir o importe da factura eléctrica.

Con esta finalidade, debe terse en conta que este limiar de 45 €/MWh relaciónase coa cotización media durante o mes de decembro de 2020 dos contratos de entrega a prazo de electricidade en España para o ano 2021, que para a segunda metade de 2021 establécese en 83,32 €/MWh, situandose polo tanto o devandito limiar por debaixo das expectativas de prezos futuros do mercado.

Tamén debe sinalarse que esta medida se aplica a todos os contratos de subministración de enerxía eléctrica, sempre que a potencia contratada non supere os 10 kW, o que supón en realidade, a súa aplicación á práctica totalidade dos fogares consumidores finais, xa que a potencia media contratada polos consumidores domésticos é aproximadamente de 4,1 kW.

Do mesmo xeito, a medida permitirá que se beneficie un gran número de traballadores autónomos.

Por outra banda, para paliar situacións de pobreza enerxética dos consumidores máis vulnerables, tamén rebaíxase ao 10 por cento o tipo impositivo do IVE aplicable á factura eléctrica dos titulares de contratos de subministración de electricidade que sexan perceptores do bono social, e ademais teñan recoñecida a condición de vulnerable severo ou vulnerable severo en risco de exclusión social, durante o período de vixencia deste real decreto-lei, con independencia do prezo da electricidade do mercado maiorista.

Esta medida vai beneficiar aproximadamente a 612.000 fogares con esta condición, que representan aproximadamente o 50 por cento do total de fogares beneficiarios do bono social de electricidade.

A súa entrada en vigor prodúcese o 26 de xuño de 2021.

O Real decreto-lei 12/2021 tamén modifica os límites das deducións por investimentos en producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais realizados nas Canarias.

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien durante o ano 2020, o importe da dedución por investimentos ou por gastos en producións españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental a que se refire os apartados 1 e 2 do artigo 36 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, non poderá ser superior a 12,4 millóns de euros cando se trate de producións ou de gastos realizados nas Canarias.

O importe da dedución por gastos realizados na produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais a que se refire o apartado 3 do artigo 36 da Lei 27/2014 non poderá ser superior a 900.000 euros cando se trate de gastos realizados nas Canarias.

Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio,

por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.