Saltar ao contido principal

Imposto especial sobre a Electricidade. Modelo 560

Publícase a Orde HAC/172/2021, do 25 de febreiro, pola que se establecen a estrutura e o funcionamento do censo de obrigados tributarios polo Imposto Especial sobre a Electricidade, apróbase o modelo 560, "Imposto Especial sobre a Electricidade. Autoliquidación", e determínanse a forma e o procedemento para a súa presentación.

Orden HAC/172/2021, de 25 de febrero,

por la que se establecen la estructura y el funcionamiento del censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la Electricidad, se aprueba el modelo 560, "Impuesto Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación", y se determinan la forma y el procedimiento para su presentación.