Saltar ao contido principal

Modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros e rendas

Modifícase a Orde EHA/3481/2008, de 1 de decembro, pola que se aproba o modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros e rendas, os deseños físicos e lóxicos para a substitución das follas interiores do devandito modelo por soportes directamente lexibles por ordenador e establécense as condicións e o procedemento para a súa presentación telemática.

Orden HAC/175/2020, de 4 de febrero,

por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.