Saltar ao contido principal

Modificacións na Lei do Imposto sobre Sociedades e no texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes

No BOE do 10 de marzo publícase o Real Decreto-lei 4/2021, do 9 de marzo, polo que se modifican a Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, e o texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, aprobado mediante Real decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo, en relación coas asimetrías híbridas.

Mediante este real decreto-lei incorpóranse o Dereito español as normas sobre asimetrías híbridas da Directiva (UE) 2016/1164 do Consello, do 12 de xullo de 2016, pola que se establecen normas contra as prácticas de evasión fiscal que inciden directamente no funcionamento do mercado interior

O presente real decreto-lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial do Estado e terá efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2020 e que non concluísen á súa entrada en vigor.