Saltar ao contido principal

Modelo 349 de declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias

Modifícase a Orde EHA/769/2010, do 18 de marzo, pola que se aproba o modelo 349 de declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias, así como os deseños físicos e lóxicos e o lugar, forma e prazo de presentación, se establecen as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación telemática, e modifícase a Orde HAC/3625/2003, do 23 de decembro.

Orden HAC/174/2020, de 4 de febrero,

por la que se modifica la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre.