Saltar ao contido principal

Aviso sobre os prazos de presentación do modelo 179 – Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos

A Orde HAC/612/2021, do 16 de xuño,  aprobou o modelo 179,  “Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos”. Esta declaración informativa ten a súa orixe na aprobación do artigo 54.ter Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.

Coa aprobación desta declaración se reestablece a obriga que previamente fora anulada polo Tribunal Supremo (sentenza número 1106/2020).

A nova obriga de información afecta ás cesións de vivendas con fins turísticos que se produzan a partir do día 26 de xuño de 2021, e na medida en que a intermediación nas devanditas cesións producísese a partir desa data.

Periodicidade e Prazos de presentación do modelo 179

O modelo 179 ten unha PERIODICIDADE TRIMESTRAL,  debendo presentarse durante o mes natural seguinte á finalización de cada trimestre natural.

Non obstante, o  prazo de presentación da declaración informativa correspondente aos días de cesión  durante o 2º trimestre de 2021 (do 26 ao 30 de xuño de 2021), debe presentarse  no mesmo prazo previsto para a declaración correspondente ao 3º trimestre de 2021: do 1 de outubro ao 2 de novembro de 2021.

Ligazón presentación

Na ligazón seguinte pode accederse ao trámite de presentación da declaración informativa. Existe tanto un formulario web como tamén a posibilidade de utilizar un servizo web para a súa presentación.

Modelo 179. Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos