Saltar al contingut principal

Conflicte núm. 10.Impost sobre el Valor AfegitActivitats exemptes. Interposició artificiosa de societat per a la deducció de l'IVA suportat

A efectes del disposada a l'article 206.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i d'acord amb l'establit a l'article 194.6 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, es procedix a publicar còpia de l'informe de la Comissió consultiva sobre conflicte en l'aplicació de la norma relatiu al contribuent "Z IMMOBILIÀRIA".

A l'Informe es declara que hi ha conflicte en l'aplicació de la norma tributària en un supòsit de creació i interposició artificiosa d'una entitat, Z IMMOBILIÀRIA, que duu a terme la construcció d'un complex educatiu i l'adquisició del mobiliari necessari, per a arrendar-lo en condicions alienes a mercat a una altra entitat vinculada sense dret a la deducció de l'IVA Soportado, Z EDUCACIÓ, per a la seua explotació com a escola en aplicació d'un mètode educatiu especial.