Saltar al contingut principal

Impost sobre el valor afegit: models 303, 322 i 390

S'ha publicat l'Ordre HFP/1124/2022, de 18 de novembre, que té per objecte adaptar els models 303, 322 i 390 als canvis en matèria de tipus impositius introduïts en la Llei del IVA per la disposició final tercera de la Llei de residus i terres contaminats per a una economia circular i per l'article 18 del Reial Decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel que s'adopten i es prorroguen determinades mesurades per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de La Palma.

Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023 i s'aplicarà per primera vegada a les autoliquidacions de l'Impost sobre el Valor Afegit, models 303 i 322, corresponents als períodes de liquidació que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2023 i a la declaració-resum anual, model 390, corresponent a l'exercici 2022.

Orden HFP/1124/2022, de 18 de noviembre,

por la que se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido; la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos pasivos ocasionales y se modifican los anexos I y II de la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, así como otra normativa tributaria; y la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores.