Saltar al contingut principal

Models de declaració de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022

S'ha publicat l'Ordre HFP/523/2023, de 22 de maig, per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació electrònica.

Orden HFP/523/2023, de 22 de mayo,

por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondientes a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.