Saltar al contingut principal

Modificació de diversa normativa tributària

S'ha publicat la Llei 13/2023, de 24 de maig, per la que es modifiquen la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en transposició de la Directiva (UE) 2021/514 del Consell de 22 de març de 2021, per la que es modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperació administrativa en l'àmbit de la fiscalitat, i altres normes tributàries.

Esta llei introduïx una sèrie de modificacions en les següents normes:

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària

  • Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit

  • Text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de no residents, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març

  • Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.

Ley 13/2023, de 24 de mayo,

por la que se modifican la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021, por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y otras normas tributarias.