Saltar al contingut principal

Nou Assistent virtual de Renda sobre immobles

S'ha incorporat com a eina d'assistència virtual de IRPF l'"Assistent virtual de Renda sobre immobles". Esta eina, a diferència dels Informadors de Renda i d'Activitats Econòmiques, oferix la possibilitat de formular preguntes utilitzant un text lliure en el qual, a través de frases concretes, es descriguen els detalls de la teua consulta, que serà contestada de forma personalitzada mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial.

L'eina incorpora exclusivament temes referents a immobles, si bé, successivament aniran incorporant-se la resta de matèries que afecten l'impost.

Els temes sobre els quals es pot consultar són els referents a rendiments derivats d'immobles depenent de l'ús a què es destinen, com a vivenda habitual, a disposició dels seus titulars, afectes a activitat econòmica o immoble de lloguer, incloent en este últim cas totes les possibles modalitats d'arrendament. A més, inclou com calcular i declarar els guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió d'immobles en les seues diferents modalitats lucratives i oneroses, així com els casos especials d'extinció de condomini o la dació en pagament. Finalment, es tracten les deduccions derivades de la propietat o l'ús dels immobles, com són les deduccions per adquisició de vivenda habitual, la deducció per lloguer i la resta de deduccions com les recentment incorporades deduccions per obres d'eficiència energètica.

Si es formularen consultes sobre matèries no relacionades amb immobles, l'Assistent respondria derivant els Informadors de Renda i d'Activitats Econòmiques, a través dels quals es podrien resoldre eixes qüestions.

Com en la resta de les eines d'Assistència Virtual, si la resposta obtinguda no conté tota la informació que se sol·licitava, es podrà accedir al xat que serà atés per un especialista de l'Administració Digital Integral (ADI).

Assistent virtual de Renda sobre immobles