Saltar al contingut principal

Publicació de còpia de l'informe del Conflicte núm. 9.Impost sobre Societats.Despeses financeres derivades d'un préstec destinat a la devolució d'una prima d'emissió

A efectes del disposada a l'article 206.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i d'acord amb l'establit a l'article 194.6 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, es procedix a publicar còpia de l'informe de la Comissió Consultiva sobre conflicte en l'aplicació de la norma tributària relatiu al contribuent "PQ HÒLDING".

A l'informe es declara que hi ha conflicte en l'aplicació de la norma tributària en relació amb un conjunt d'operacions societàries que, en el context de la transmissió d'una part de PQ SA a un grup inversor independent, impliquen la interposició de diverses societats i la generació d'una prima d'emissió la devolució parcial de la qual es finança amb un préstec suportat pel grup espanyol.