Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

10.2.1.3 Documentació per a acreditar la identitat

Cada Autoritat Certificadora -AC- fixa la documentació que el sol·licitant ha de presentar per a acreditar la identitat.Esta informació es publica al lloc Internet de cada AC.

En el cas dels certificats electrònics emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, l'AEAT actua com a Oficina d'Inscripcions per a l'acreditació de la identitat (en cap cas no és emissora del certificat electrònic).Els ciutadans no residents en territori espanyol podran gestionar-lo a través de les Oficines Consulars d'Espanya a l'estranger, sense necessitat de realitzar un desplaçament a Espanya

Es podrà consultar la documentació que s'haurà d'aportar per als certificats electrònics emesos per la FNMT en el següent enllaç:

Enllaç a Acreditació del certificat:documentació a presentar

També pot visitar la pàgina de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre:

Enllaç a Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre Nova finestra

Per als certificats d'usuari de persona física emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), el sol·licitant haurà d'aportar, a més de la sol·licitud, la targeta o document acreditatiu del número d'identificació fiscal, atribuït per l'Administració espanyola, (DNI, NIE, NIF L, NIF K o NIF M).

Ciutadà de nacionalitat espanyola:DNI, passaport o carnet de conduir.

Ciutadà de la Unió Europea:document Nacional d'Identificació d'Estranger/certificat de ciutadà de la Unió / Document oficial de concessió del NIF/NIE, on conste el NIE juntament amb el passaport o document d'identitat del país d'origen.

Ciutadà estranger:targeta Roja/Verd/Blanca d'Identificació d'Estrangers on consta el NIE juntament amb el passaport, o document oficial de concessió del NIF/NIE juntament amb el passaport.

Per als certificats electrònics de representant de persona jurídica emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), el sol·licitant haurà d'aportar, a més de la sol·licitud, la següent documentació:

A. Documentació relativa a l'entitat:

Les societats mercantils i altres persones jurídiques la inscripció de les quals siga obligatòria al Registre Mercantil:certificat recent del Registre Mercantil expedit amb termini no superior als quinze dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat relatiu a les dades de constitució i personalitat jurídica de les mateixes (serà vàlida, a estos efectes, una nota simple amb tots els seus fulls segellats pel Registre).El termini assenyalat anteriorment començarà a comptar des de l'endemà al de la data d'expedició, sense computar dissabtes, diumenges i dies festius.

Les Associacions, Fundacions i Cooperatives no inscriptibles al Registre Mercantil:certificat recent del registre públic, expedit amb data no superior a quinze dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat, on consten inscrites, relatiu a la seua constitució.L'esmentat termini començarà a comptar des de l'endemà al de la data d'expedició, sense computar dissabtes, diumenges i dies festius. 

Les societats civils i altres persones jurídiques:document públic que acredite la seua constitució de manera fefaent.

B. Documentació relativa al representant:

Si el sol·licitant és administrador o representant legal subjecte a inscripció registral;certificat del corresponent Registre relatiu al seu nomenament i vigència del seu càrrec, sent vàlida a estos efectes una nota simple amb tots els seus fulls segellats pel Registre.L'esmentat certificat o nota simple haurà d'haver sigut expedit durant els quinze dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat de representant de persona jurídica, termini que començarà a comptar des de l'endemà al de la data d'expedició, sense computar dissabtes, diumenges i dies festius.

En el supòsit de representació voluntària, a més d'un dels dos documents recollits en el paràgraf anterior, serà necessari presentar un poder notarial que continga una clàusula especial per a sol·licitar electrònic de representant de persona jurídica.

El poder dels representants voluntaris, només s'entendrà que és suficient a efectes de l'expedició del certificat de representant de Persona Jurídica quan continga una clàusula especial i expressa d'apoderament per a l'obtenció del certificat.

La persona física sol·licitadora del certificat, a efectes de la seua identificació, haurà de personar-se a qualsevol oficina d'acreditació, i s'acreditarà mitjançant Document Nacional d'Identitat.Es podrà prescindir de la personació si la seua firma a la sol·licitud del Certificat Electrònic de representant de persona jurídica ha sigut legitimada en presència notarial.

La certificació electrònica expedida per la FNMT-RCM de Representant per a administradors únics i solidaris vincula un Signant amb unes dades de verificació de firma i confirma la seua identitat.El Signant actua en representació d'una Persona Jurídica en qualitat de representant legal amb el seu càrrec d'administrador únic o solidari inscrit en el Registre Mercantil.

L'avantatge o facilitat que oferix esta modalitat de certificats és que si el representant legal, administrador únic o solidari, disposa d'un certificat de persona física de la FNMT-RCM o un DNIe, es pot obtindre el certificat d'administrador únic o solidari sense haver de personar-se en una oficina d'inscripcions, identificant-se a través d'internet (sempre que el certificat de la persona física no provinga d'una renovació).En qualsevol cas, ja no és necessari anar al registre mercantil per a l'acreditació de les facultats de representació, reduint el nombre de viatges/tràmits que es necessiten per a obtindre el certificat.

Per als certificats electrònics de representant d'entitat sense personalitat jurídica emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), el sol·licitant (este certificat només pot obtindre's amb certificat electrònic de l'administrats únic) haurà d'aportar la següent documentació:

A. Documentació relativa a l'entitat:

 • Les entitats que s'hagen d'inscriure en un registre públic o especial presentaran, a més de la sol·licitud, el certificat o nota simple acreditativa de la seua inscripció en el registre, expedit en la data de sol·licitud o en els quinze dies anteriors.En particular s'aportaran els següents documents:

  • Fons d'inversió, fons de capital-risc, fons de regulació del mercat de títols hipotecaris, fons de titulització hipotecària, fons de titulització d'actius, fons de garantia d'inversions i fons de pensions:certificat d'inscripció en el registre corresponent del Ministeri que ostenta estes competències o de la Comissió Nacional del Mercat de Valors en el qual conste la identificació de la identitat gestora del fons.

  • Comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comú:certificat d'inscripció dels estatuts en el registre del Ministeri que ostenta estes competències o, en el seu cas, del registre corresponent de la Comunitat Autònoma.

  • Unions temporals d'empreses acollides al seu règim fiscal especial:certificat d'inscripció en el registre especial d'unions temporals d'empreses. No serà necessària l'aportació d'esta documentació quan l'Agència Estatal d'Administració Tributària intervinga com a autoritat d'identificació i registre en l'emissió del certificat electrònic.

 • Les entitats que no hagen d'estar inscrites en algun registre públic o especial presentaran, juntament amb la sol·licitud, les escriptures públiques, contractes, estatuts, pactes o qualssevol altres documents que puguen acreditar la seua constitució, vigència i identificació dels membres que les integren. 

B. Documentació relativa al representant:

 • La representació de l'entitat s'acreditarà mitjançant els certificats o notes simples dels registres públics o especials en què l'entitat haja d'estar inscrita (sempre que consta la identificació del representant), mitjançant els documents notarials que acrediten les facultats de representació del sol·licitant del certificat, o mitjançant poder especial atorgat a l'efecte.Els certificats o notes simples hauran d'haver sigut expedits en la data de sol·licitud o en els quinze dies anteriors.

 • La representació de l'entitat també es podrà justificar amb els documents privats de designació de representant que procedisca en cada cas.En particular, podrà acreditar-se la representació mitjançant els següents documents:

  • Document de designació del representant de l'herència jacent, subscrit per tots els hereus, amb expressió del nom, cognoms i DNI o número de passaport del representant, quan no haja sigut designat administrador judicial o marmessor amb plenes facultats d'administració.

  • Còpia de l'Acta de la reunió de la Junta de Propietaris en la que es va anomenar al President de la Comunitat, tractant-se de comunitats en règim de propietat horitzontal.

  • Document subscrit per un nombre de membres que resulte suficient conforme al previst a l'article 398 del Codi Civil per a representar la majoria dels interessos de l'entitat, tractant-se de comunitats de béns i societats civils sense personalitat jurídica, en el qual es designa la persona que la representa per a sol·licitar el certificat.

Quan ostente la representació de l'entitat sense personalitat jurídica una persona jurídica, el sol·licitant haurà d'acreditar les seues facultats d'administrador o representant legal de la mateixa, o disposar d'un poder especial per a la sol·licitud del certificat de representant d'entitat sense personalitat jurídica gestionada per la seua representada.

Enllaç a les oficines d'inscripcions