Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.4.2 Càlcul del rendiment net

Amb caràcter general, el rendiment net es calcula per diferència entre els ingressos computables i despeses deduïbles, aplicant, amb matisos, la normativa de l'IS (s'apliquen els incentius i estímuls a la inversió de l'IS).

Són ingressos computables els derivats de les vendes, de la prestació de servicis, de l'autoconsum i les subvencions, entre d'altres.

Són despeses deduïbles els que, convenientment justificats i registrats en la comptabilitat o en els llibres-registre obligatoris, es produïxen a l'exercici de l'activitat i són necessaris per a l'obtenció d'ingressos:subministraments, consum d'existències, despeses del personal, reparació i conservació, arrendament i amortitzacions per la depreciació efectiva dels elements patrimonials en funcionament.

A partir de l'1 de gener de 2018 es considera despesa deduïble per a la determinació del rendiment net, les despeses en manutenció del mateix contribuent en les quals haja incorregut en el desenvolupament de l'activitat econòmica, sempre que es produïsquen en establiments de restauració i hostaleria i s'abonen utilitzant qualsevol medi electrònic de pagament, amb els límits quantitatius que s'establixen per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors.L'excés sobre els esmentats imports no podrà ser objecte de deducció.

Igualment, a partir de l'1 de gener de 2018, quan el contribuent afecte parcialment la seua vivenda habitual al desenvolupament de l'activitat econòmica, les despeses de subministraments de l'esmentat habitatge, tals com aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, seran deduïbles en el percentatge resultant d'aplicar el 30 % a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seua superfície total, tret que s'emprove un percentatge superior o inferior.

El rendiment net calculat es reduirà en un 30 % sobre els següents rendiments nets -la quantia màxima sobre la qual s'aplica l'esmentada reducció és de 300.000 €/año-, quan s'imputen en un únic període impositiu:

 • Els que tinguen un període de generació superior a dos anys.

 • Els obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, entre d'altres, per:

  • Subvencions de capital per a l'adquisició d'elements de l'immobilitzat no amortitzables - solar o terreny-.

  • Indemnitzacions i ajudes per cessament d'activitats econòmiques.

  • Premis literaris, artístics o científics que no gaudisquen d'exempció en este impost.

  • Indemnitzacions percebudes en substitució de drets econòmics de durada indefinida. 

A més, per als contribuents que complisquen determinats requisits (treballadors autònoms econòmicament dependents o amb un únic client no vinculat) s'establix una reducció del rendiment net de les activitats econòmiques acollides al mètode d'estimació directa -normal i simplificada- per import, de 2.000 €. Addicionalment, s'establix un increment de l'esmentada reducció sempre que es complisquen determinats requisits:

 • 3.700 € any per a autònoms amb rendiments nets iguals o inferiors a 11.250 € sempre que no tinguen altres rendes (excloses exemptes) superiors a 6.500 € i per a aquells els rendiments nets dels quals estiguen entre 11.250 i 14.450 € la reducció serà de 3.700 € menys el resultat de multiplicar per 1,15625 la diferència entre el rendiment i 11.250 € any. 

 • 3.500 € any per a persones amb discapacitat que obtinguen rendiments nets derivats de l'exercici efectiu d'estes activitats econòmiques augmentant a 7.750 € any si acrediten necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65%. 

Si no es complixen els requisits exigits per a la reducció anterior, els contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 €, incloses les de l'activitat econòmica, poden reduir el rendiment net de les activitats econòmiques en les següents quanties:

 • 1.620 € anuals, amb rendiments nets Iguals o inferiors a 8.000 € anuals.Si els rendiments estan entre 8.000,01 i 12.000 € anuals:1.620 euros menys el resultat de multiplicar per 0,405 la diferència entre les esmentades rendes i 8.000 € anuals.

Esta reducció té dos límits:

 • Si a més es perceben rendiments del treball, esta reducció al costat de reducció per rendiments del treball no pot excedir de 3.700 €.

 • L'import del rendiment net, no pot ser negatiu com a conseqüència de l'aplicació d'esta reducció.

Els contribuents que inicien l'exercici d'una activitat econòmica poden reduir en un 20% el rendiment net positiu declarat d'acord amb el mètode d'estimació directa en les seues dues modalitats, minorat en el seu cas per qualsevol de les reduccions anteriors, en el primer període impositiu en què el rendiment net siga positiu i en el període impositiu següent, sempre que la quantia dels rendiments nets sobre la qual s'aplica l'esmentada reducció no supere 100.000 €/año.

Quan posteriorment a l'inici de l'activitat s'inicia una nova activitat sense haver cessat en l'exercici de la primera, la reducció s'aplica sobre els rendiments nets obtinguts en el primer període impositiu en què els mateixos siguen positius i en el període impositiu següent, a comptar des de l'inici de la primera activitat.

La reducció no resulta d'aplicació en el període impositiu en què més del 50% dels ingressos del mateix procedisquen d'una persona o entitat de la qual el contribuent haja obtingut rendiments del treball l'any anterior a la data d'inici de l'activitat.