Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.10.1 A qui s'aplica

El sistema de gestió del IVA, basat en l'administració dels Llibres Registre de l'Impost a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària mitjançant el subministrament gairebé immediat dels registres de facturació, s'aplicarà obligatòriament per tots aquells subjectes passius l'obligació del qual d'autoliquidar el IVA siga mensual:

  • Grans Empreses (facturació superior a 6.010.121,04 €)

  • Grups de IVA

  • Inscrits en el REDONE'M (Registre de Devolució Mensual del IVA)

Sense que s'altere el seu període de liquidació, qualsevol subjecte passiu pot optar per la seua aplicació de forma voluntària.L'opció per l'aplicació del SII s'haurà de realitzar durant el mes de novembre anterior a l'inici de l'any natural en què haja de fer efecte mitjançant la presentació del model 036 o, si hagueren iniciat les activitats l'any en curs, en presentar la declaració de començament de l'activitat.L'opció es prorrogarà en els anys següents mentre no es renuncie, la qual cosa s'haurà de fer en la declaració censal del mes de novembre anterior a l'any natural en què haja de fer efecte.

Enllaç a eines SII