Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.10.2 En què consistix

El SII consistix, bàsicament, en el subministrament electrònic dels registres de facturació, integrants dels Llibres Registre del IVA.Per a això, s'han de remetre a l'Agència Tributària els detalls sobre la facturació per via electrònica (mitjançant servicis web basats en l'intercanvi de missatges XML, o en el seu cas, mitjançant la utilització d'un formulari web), amb la informació de la qual s'aniran configurant, pràcticament en temps real, els diferents Llibres Registre.No es tracta de remetre les factures concretes dels contribuents.

En el supòsit de factures simplificades, emeses o rebudes, es podran agrupar, sempre que complisquen determinats requisits, i enviar els registres de facturació del corresponent seient resum.

L'enviament dels registres de facturació s'haurà d'efectuar en els següents terminis:

  1. Factures Expedides:quatre dies naturals des de l'expedició de la factura, tret que es tracte de factures expedides pel destinatari o per un tercer, en el cas del qual, l'esmentat termini serà de huit dies naturals.En tot cas el subministrament s'haurà de realitzar abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'haguera produït la meritació de l'Impost corresponent a l'operació que s'ha de registrar.

  2. Factures Rebudes:quatre dies naturals des de la data en què es produïsca el registre comptable de la factura i, en tot cas, abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en què s'hagen inclòs les operacions corresponents.

    En el cas operacions d'importació, els quatre dies naturals s'hauran de computar des que es produïsca el registre comptable del document en el qual conste la quota liquidada per les duanes i en tot cas abans del dia 16 del mes següent al final del període a què es referisca la declaració en la qual s'hagen inclòs.

  3. Operacions Intracomunitàries:quatre dies naturals, des del moment d'inici de l'expedició o transport, o en el seu cas, des del moment de la recepció dels béns a què es referixen.

  4. Informació sobre Béns d'Inversió:dins del termini de presentació de l'últim període de liquidació de l'any (fins al 30 de gener).

  5. La informació corresponent a les factures rectificatives expedides i rebudes, en el termini de quatre dies naturals des de la data en què es produïsca l'expedició o el registre comptable de la factura, respectivament.No obstant això, en el cas que la rectificació determine un increment de l'import de les quotes inicialment deduïdes, el termini serà el previst en la lletra B) anterior per a les factures rebudes.

En el còmput del termini de quatre dies naturals s'exclouran els dissabtes, els diumenges i els declarats dies festius nacionals.

Els subjectes passius que queden obligats a portar els Llibres registre del IVA a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària des d'una data diferent del primer dia de l'exercici, quedaran així mateix obligats a remetre els registres de facturació corresponents al període de temps anterior a la inclusió, corresponents al mateix exercici en què es produïsca l'esmentada inclusió.El termini per a remetre els registres de facturació corresponents a este període serà el comprés entre el dia de la inclusió i el 31 de desembre de l'exercici en què es produïsca la mateixa.