Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.11 Eines d'assistència virtual IVA

Enllaç a les Eines d'assistència vitual

 • Assistent Virtual d'IVA "AVIVA"

  Eina d'ajuda inclosa al portal del IVA que incorpora més de 1.500 diferents respostes per a resoldre dubtes sobre el càlcul del IVA repercutit, meritació, base imposable, tipus impositius i deduccions, comerç exterior (inclou venda ocasional de vehicles a estrangers), facturació i registre, modificació de la base imposable i altres rectificacions (errors en factura, IVA repercutit, deduccions o models), operacions immobiliàries (Inclou obres en immobles).

 • Servicis ajuda per a l'emplenament del model Pre303

  Servici d'ajuda a l'emplenament de l'autoliquidació model 303 disponible per a TOTS els contribuents segons el seu perfil d'activitat.

 • Ajuda model 303 bàsic per a autònoms

 • Ajuda confecció model 303 per a llogaters

 • Ajuda model 390 bàsic per a autònoms

 • Localitzadors

  • Localitzador de servicis: indica on es localitza i tributa en el IVA la prestació d'un servici, qui ha de declarar el IVA meritat en l'operació o com es declara en cas de no estar subjecta al territori d'aplicació de l'impost espanyol i si a la factura es deu o no repercutir IVA.

  • Localitzador de lliuraments de béns: indica on es localitza i tributa en el IVA el lliurament d'un bé, qui ha de declarar el IVA meritat en l'operació o com es declara en cas de no estar subjecta o exempta al territori d'aplicació de l'impost espanyol i si a la factura es deu o no repercutir IVA.

 • Qualificador d'Operacions Immobiliàries:per a la consulta de la tributació del IVA o del ITP seleccione les opcions que corresponguen en els desplegables que se li aniran mostrant.Una vegada seleccionats els resultats es mostraran al final.

 • Calculadora de terminis modificació BI i altres rectificacions:indica la data límit per a emetre la factura rectificativa per modificació de la base imposable o per a modificar el IVA suportat deduït quan es produïsquen les circumstàncies de l'article 80 LIVA, o errors en la repercussió.També facilita el període i exercici del model 303 on s'ha de realitzar l'ajustament.

 • Calculadora de prorrates:permet calcular

  1. La prorrata (general i especial)

  2. La regularització anual del percentatge definitiu de prorrata (casella 44 del model 303 4T o 12M)

  3. La regularització anual de béns d'inversió al final de l'exercici (casella 43)

  4. La regularització per transmissió de béns d'inversió (casella 43)

 • Calculadora de sectors diferenciats:

  Si duu a terme més d'una activitat, esta eina li permet determinar si constituïxen sectors diferenciats a efectes de IVA.

  El IVA deduïble quan existixen sectors diferenciats es determina per separat, en funció de les característiques de cada sector diferenciat, fins al punt que l'opció per la prorrata especial pot fer-se dins de cada sector.

  Les quotes de IVA suportades en béns o servicis que s'utilitzen a diversos sectors diferenciats es deduïxen en funció de la prorrata general (104.dos LIVA) que resulte per al conjunt dels sectors diferenciats que corresponguen.

 • Consulta de detallistes en recàrrec d'equivalència

  Permet consultar si un client està sotmés o no al Règim Especial del recàrrec d'equivalència. La dada oferida per este servici d'ajuda es correspon amb la situació censal en la data de consulta.

Enllace el Nuevo servici d'ajuda de IVA:Consulta detallistes en recàrrec d'equivalència

Eines SII.

 • Assistent Virtual SII:oferix informació tributària sobre el Subministrament Immediat d'Informació (Llibres Registre de IVA a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària).

 • Calculadora de terminis SII:eina de Cálculo de Plazos per a la remissió de registres de Facturas.