Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.8 Operacions intracomunitàries

Si es realitzaren lliuraments o adquisicions de béns i prestacions o adquisicions de servicis amb altres Estats membres de la Unió Europea, és necessari disposar de NIF-IVA (sol·licitant l'alta en el Registre d'operadors intracomunitaris, amb el model 036).El NIF-IVA ha de comunicar-se a la persona amb qui es realitze l'operació i constar a les factures corresponents.Realitzar estes operacions obliga a presentar el model 349 “Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries” mensual o, trimestral quan ni en el trimestre de referència ni en els quatre trimestres naturals anteriors l'import de lliuraments de béns i servicis intracomunitaris no siga superior a 50.000 € (sense IVA). 

El model 349 trimestral es presenta entre l'1 i el 20 d'abril, juliol i octubre, i l'últim trimestre, entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent, igual com el model 349 anual.

Així mateix, el model 349 mensual es presenta entre l'1 i el 20 del mes següent a l'acabament del corresponent període de liquidació.

Si finalitzat algun dels mesos d'un trimestre natural se superen els 50.000 € s'ha de presentar el model 349 incloent les operacions realitzades el mes o mesos transcorreguts des de l'inici de l'esmentat trimestre.Si se supera l'import el segon mes del trimestre natural, s'haurà de presentar una declaració mensual, en la qual s'inclouran les operacions corresponents als dos primers mesos del trimestre i s'incorporarà una marca en la qual s'indique que es tracta d'un trimestre truncat.

BREXIT.Model 349.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries

A partir d'1 de gener de 2021, finalitzat el període transitori, es produirà l'eixida efectiva de la UE del Regne Unit.A partir d'esta data, el Regne Unit serà tractat com a país no pertanyent a la UE a efectes de l'IVA, amb les següents particularitats:

  1. L'acord de retirada garantix que els moviments de mercaderies que hagen començat abans de la retirada del Regne Unit de la UE es porten al seu terme de conformitat amb les normes de la Unió vigents en el moment d'iniciar-se el desplaçament.

  2. L'acord de retirada inclou un Protocol per a Irlanda del Nord, que a efectes de l'IVA continuarà formant part de la UE respecte dels lliuraments de béns.Per a això, el Regne Unit crearà un NIVA específic amb el prefix XI per als subjectes que puguen acollir-se a l'esmentat Protocol.

Conseqüències del BREXIT en el Model 349