Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.9.2 Requisits

Tota factura contindrà les dades següents:

 • Número i, en el seu cas, sèrie.

 • Data d'expedició.

 • Nom i cognoms, raó o denominació social completa de l'expedidor i del destinatari.

 • NIF de l'obligat a expedir la factura i, en determinats casos, del destinatari.

 • Domicili de l'expedidor i del destinatari.

 • Descripció de les operacions i dades necessàries per a determinar la BI i el seu import (preu unitari sense IVA, descomptes o rebaixes).

 • Tipus o tipus impositius.

 • Quota tributària consignada per separat.

 • Data de l'operació, si és diferent de la d'expedició de la factura.

  A més, en el seu cas, és obligatori esmentar:

 • En les operacions que estiguen exemptes, la norma que establix l'exempció.

 • En els lliuraments de mitjans de transport nous, la data de la seua primera posada en servici i les distàncies recorregudes o hores de navegació o vol realitzades fins al seu lliurament.

 • Quan siga l'adquirent o destinatari del lliurament o prestació que expedisca la factura en lloc del proveïdor o prestador, la menció “facturació pel destinatari”.

 • Quan el subjecte passiu de l'Impost siga l'adquirent o el destinatari de l'operació, la menció “inversió del subjecte passiu”.

 • En cas d'aplicació dels següents règims especials, la menció “règim especial de les agències de viatges”, “règim especial dels béns utilitzats”, “règim especial dels objectes d'art” o “règim especial de les antiguitats i objectes de col·lecció” o “règim especial del criteri de caixa”.

 • Quan s'inclouen diverses operacions a la mateixa factura s'ha d'especificar per separat la part de base imposable de cada una d'elles quan s'incloguen les següents operacions:

  • exemptes i altres en les quals no es donen les esmentades circumstàncies.

  • en les quals el subjecte passiu de l'IVA és el seu destinatari i altres en les quals no es donen esta circumstància.

  • subjectes a diferents tipus de l'IVA.