Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.9.3 Termini d'expedició i enviament de factures

La factura s'expedirà i enviarà en el moment de realitzar l'operació si el destinatari no és empresari o professional.En cas contrari, haurà d'expedir-se i remetre's abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'haja produït la meritació de l'operació (o iniciat l'expedició o transport de lliuraments intracomunitaris de béns).

En les operacions acollides al règim especial del criteri de caixa, la factura s'expedirà i remetrà quan es realitzen les operacions, tret de si el destinatari és empresari o professional, en el cas del qual haurà d'expedir-se i remetre's abans del dia 16 del mes següent a què s'haja realitzat l'operació.

En les lliuraments intracomunitaris de béns exempts que no siguen operacions de tracte successiu o continuat les factures s'expediran abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'inicie l'expedició o el transport dels béns.

Factures recapitulatives:podran incloure's en una sola factura diferents operacions realitzades en diferents dates, per a un mateix destinatari, si s'han efectuat dins d'un mateix mes natural.S'expediran com a màxim l'últim dia del mes natural en què s'hagen efectuat les operacions.Si destinatari és un empresari o professional que actue com a tal, l'expedició s'ha de realitzar abans del dia 16 del mes següent a aquell en el curs del qual s'hagen realitzat les operacions.