Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.9.4 Factures rectificatives

Si la factura no complix els requisits establits, si s'ha de modificar la BI de l'IVA, o les quotes d'IVA repercutides s'haurien determinat incorrectament, la factura podrà rectificar-se abans que transcórreguen 4 anys des de la meritació de l'impost, o des que es van produir les circumstàncies que van determinar la modificació de la BI.

A les factures o documents rectificatius es farà constar tal condició i la causa que motiva la rectificació, així com les dades identificatives de la factura o document rectificat.Les factures que s'expedisquen en substitució o canvi de factures simplificades expedides anteriorment no tindran la condició de rectificatives.