Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.9.6 Factures simplificades

Es poden emetre factures simplificades en els següents supòsits:

 • El seu import no excedisca de 400 €, IVA inclòs.

 • S'haja d'expedir una factura rectificativa.

 • El seu import no excedisca de 3.000 €, IVA inclòs i es tracte de les següents operacions:

  • Vendes a la menuda.

  • Venda o servicis d'ambulància o a domicili del consumidor.

  • Transport de persones i els seus equipatges.

  • Servicis d'hostaleria i restauració i sales de ball i discoteques.

  • Servicis telefònics prestats mitjançant cabines telefòniques d'ús públic, o mitjançant targetes que no permeten la identificació del portador.

  • Servicis de perruqueries, instituts de bellesa, tintoreries i bugaderies.

  • Utilització d'instal·lacions esportives, aparcament de vehicles i autopistes de peatge.

  • Revelatge de fotografies i servicis prestats per estudis fotogràfics i lloguer de pel·lícules.

Les factures simplificades, contindran amb caràcter general, les següents dades:

 • Número i en el seu cas sèrie.

 • Data d'expedició i data de l'operació si és diferent de l'anterior.

 • NIF i identificació de l'expedidor.

 • Identificació del bé entregat o servicis prestats.

 • Tipus impositiu i, opcionalment també l'expressió “IVA inclòs”. Si hi ha operacions subjectes a diferents tipus impositius s'haurà d'especificar per separat i, a més la part de Base Imposable corresponent a cada operació.

 • Contraprestació total.

 • En cas que s'aplique el règim especial del criteri de caixa de l'IVA, la menció “règim especial del criteri de caixa”.

 • Per a factures rectificatives, la referència de la factura rectificada i del modificat.

Quan el destinatari siga un empresari o professional que vulga deduir l'impost o, un particular que exigisca factura per a exercir un dret de naturalesa tributària, s'haurà de fer constar, a més, el NIF i domicili del destinatari i la quota repercutida.