Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

6.1.1.2 Documents de circulació

En els Impostos Especials de Fabricació s'exigix un document de circulació per a emparar el moviment físic, així com la tinença, de productes amb finalitats comercials.

Quan l'impost especial s'ha reportat a tipus ple (sense benefici fiscal) el document comercial utilitzat habitualment per l'empresa expedidora –factura, albarà, etc. - tindrà la consideració de document de circulació a efectes dels Impostos Especials.

Quan resulta aplicable algun benefici fiscal (exempcions o tipus impositius reduïts) així com quan es diferix la meritació de l'impost (règim suspensiu), amb caràcter general s'utilitza el document administratiu electrònic, a formalitzar per l'expedidor a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària, havent el destinatari de formalitzar la seua recepció, igualment, a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària, si està inclòs al cens CAU.

Addicionalment, quan es tracte de begudes derivades i de cigarrets que circulen, fora del règim suspensiu, amb una destinació dins de l'àmbit territorial intern que no siga una planta embotelladora o envasadora independent, s'hauran de contindre en recipients o envasos proveïts d'una bolla de circulació o una altra marca fiscal, en les condicions previstes a l'article 26 del Reglament dels Impostos Especials.