Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

La residència de les persones jurídiques

Normativa interna

Normativa:Article 6 Llei IRNR

Una entitat es considerarà resident en Espanya quan complisca qualsevol dels següents criteris:

  • Que s'haguera constituït conforme a la Llei espanyola.

  • Que tinga el seu domicili social en territori espanyol.

  • Que tinga la seua seu de direcció efectiva en territori espanyol.S'entendrà que una entitat té la seua seu de direcció efectiva en territori espanyol quan en ell raga la direcció i control del conjunt de les seues activitats.

En el cas que es produïsca un canvi de residència el període impositiu acabarà quan tinga lloc l'esmentat canvi.

L'Administració tributària podrà presumir que una entitat establida en un país o territori de nul·la tributació, o qualificat com a paradís fiscal (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències efectuades a paradisos fiscals o països o territoris de nul·la o baixa tributació s'entenen efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa.Veure Annex IV), té la seua residència en territori espanyol quan els seus actius principals, directament o indirectament, consistisquen en béns situats o drets que es complisquen o exerciten en territori espanyol, o quan la seua activitat principal es desenvolupe en este, tret que s'acredite que la seua direcció i efectiva gestió tenen lloc en aquell país o territori així com que la constitució i operativa respon a motius econòmics vàlids i raons empresarials substantives diferents de la simple gestió de valors o altres actius.

Conveni i doble residència

En cas de conveni, quan una entitat siga considerada resident en ambdós Estats, els convenis establixen, amb caràcter general, que es considerarà resident només de l'Estat on es trobe la seua seu de direcció efectiva.

Acreditació de la residència fiscal

Una persona jurídica acreditarà la seua residència fiscal en un determinat país mitjançant certificat emés per l'Autoritat Fiscal.El termini de validesa dels esmentats certificats s'estén a un any.La validesa serà indefinida quan el contribuent siga un Estat estranger, alguna de les seues subdivisions polítiques o administratives o les seues entitats locals.