Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Documentació

Normativa:article 7 i Disposició addicional tercera i quarta Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la que s'aproven els models d'autoliquidació 210, 211 i 213 del IRNR.

En presentar l'autoliquidació, en els casos, que s'indica s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

Certificació de la residència

 • Exenciones internes

  Si s'apliquen exempcions de la normativa interna espanyola, per raó de la residència del contribuent, s'adjuntarà un certificat de residència, expedit per les autoritats fiscals del país de residència, que justifique eixos drets.

  No obstant això, quan les entitats a què es referix l'apartat 1 de la disposició addicional tercera del Reglament de l'Impost sobre la Renda de No Residents (Fons de pensions i Institucions d'Inversió Col·lectiva residents en la Unió Europea), apliquen l'exempció prevista a l'article 14.1.c) de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents (relativa a interessos i guanys patrimonials derivats de béns mobles), l'acreditació de residència podrà efectuar-se conforme al disposat en l'esmentada disposició addicional (en uns casos, mitjançant certificats emesos per les autoritats de supervisió o registre de l'Estat d'establiment i, en d'altres, mitjançant declaraciós de representants de les entitats afectades).

  Així mateix, quan s'apliquen les exempcions previstes a l'article 14.1.k) i 14.1.l) de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents, els fons de pensions o institucions d'inversió col·lectiva sotmesos a un règim específic de supervisió o registre administratiu, justificaran el dret a l'exempció, en lloc d'amb el certificat de residència, de la següent forma:

  1. En el cas de l'exempció de l'article 14.1.k), adjuntaran una declaració formulada pel representant del fons de pensions en la que es manifeste el compliment dels requisits legals, ajustada al model de l'annex VI de l'Ordre d'aprovació del model 210.

   No obstant això, tractant-se d'una institució de previsió social regulada per la Directiva 2016/2341 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de desembre de 2016, relativa a les activitats i la supervisió dels fons de pensions d'ocupació, podran adjuntar un certificat emés per l'autoritat competent de l'Estat en què la institució es trobe establida, en els mateixos termes i amb igual validesa indefinida que el previst en l'apartat 2.a), segon paràgraf de la disposició addicional tercera del Reglament de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

  2. En el cas de l'exempció de l'article 14.1.l), adjuntaran un certificat emés per l'autoritat competent de l'Estat membre d'origen de la institució en el qual es manifeste que l'esmentada institució complix les condicions establides en la Directiva 2009/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, per la que es coordinen les disposicions legals, reglamentàries i administratives sobre determinats organismes d'inversió col·lectiva en valors mobiliaris (OICVM).L'autoritat competent serà la designada conforme al previst a l'article 97 de l'esmentada Directiva.

 • Exempcions o límit d'imposició per Conveni

  Si s'apliquen les exempcions o la reducció de la quota per un límit d'imposició d'un Conveni, s'adjuntarà un certificat de residència fiscal expedit per l'autoritat fiscal corresponent que justifique eixos drets, en el qual haurà de constar expressament que el contribuent és resident en el sentit definit al Conveni.No obstant això, si s'aplica la reducció de la quota per un límit d'imposició fixat en un Conveni desenvolupat mitjançant una Ordre en la qual s'establisca la utilització d'un formulari específic, s'haurà d'aportar el mateix en lloc del certificat.

 • Despeses deduïbles per contribuents de la Unió Europea o d'un Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu amb què existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària.

  Quan es deduïsquen despeses per a la determinació de la base imposable, per tractar-se de contribuents residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o en un Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu amb el qual existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències normatives efectuades a Estats amb els quals existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària s'entenen efectuades a Estats amb els quals existisca normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siga d'aplicació.Veure Annex V), s'adjuntarà un certificat de residència fiscal en l'Estat que corresponga expedit per l'autoritat fiscal de l'esmentat Estat.

Els certificats de residència i la declaració abans citada tindran un termini de validesa d'un any a partir de la data de la seua expedició.No obstant això, els certificats de residència tindran una validesa indefinida quan el contribuent siga un Estat estranger, alguna de les seues subdivisions polítiques o administratives o les seues entitats locals.

Els certificats de residència i les declaraciós ajustades als models dels annexos VI i VII de l'Ordre d'aprovació del model 2010 abans citada tindran un termini de validesa d'un any a partir de la data de la seua expedició.No obstant això, els certificats de residència tindran una validesa indefinida quan el contribuent siga un Estat estranger, alguna de les seues subdivisions polítiques o administratives o les seues entitats locals.Així mateix, tindrà validesa indefinida el certificat emés per l'autoritat competent de l'Estat membre d'origen de la institució d'inversió col·lectiva a què es referix la lletra b) de l'apartat anterior, així com els certificats emesos per les autoritats competents previstos en la Disposició addicional tercera del Reglament de l'Impost sobre la Renda de No Residents, en tant no es modifiquen les dades contingudes en els mateixos.

En el supòsit d'autoliquidacions realitzades per responsables solidaris que siguen dipositaris de valors n'hi haurà prou que els mateixos conserven a disposició de l'Administració Tributària els certificats de residència, formularis o declaraciós a què es referixen els apartats anteriors, durant el període de prescripció.

Justificant de retencions

Quan es deduïsquen de la quota retencions o ingressos a compte, s'adjuntaran els documents justificatius dels mateixos.

Justificant acreditatiu del compte de devolució

Normativa:article 3 Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la que s'aproven els models d'autoliquidació 210, 211 i 213 de l'IRNR.

Si se sol·licita devolució, s'adjuntarà un justificant acreditatiu de la identificació i titularitat del compte.

Les devolucions s'efectuaran mitjançant transferència al compte bancari que s'indique al document d'ingrés/devolució i la titularitat del qual pot ser una de les següents:

 • La de la persona que realitza l'autoliquidació.No obstant això, en el supòsit que es realitze l'autoliquidació pel representant del contribuent només podrà ser titular del compte bancari de devolució si es tracta del representant legal autoritzat del contribuent.

 • La del mateix contribuent.

Si el titular del compte bancari de devolució fora una de les persones que realitza l'autoliquidació, bé com a responsable solidari, bé com a retenidor o com a representant legal autoritzat, el compte bancari ha d'estar obert a Espanya.Tanmateix, si el titular del compte de devolució és el mateix contribuent, el compte pot estar obert en una entitat de crèdit a Espanya o a l'estranger.

Acreditació de la representació

Quan la devolució se sol·licite en un compte el titular del qual siga el representant legal del contribuent, serà precís adjuntar el document que acredite la representació, en el qual haurà de constar una clàusula que faculte l'esmentat representant legal per a rebre la devolució al seu nom per compte del contribuent.