Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Formes de presentació del model 210

Normativa:article 10 Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la que s'aproven els models d'autoliquidació 210, 211 i 213 del IRNR.

La presentació pot fer-se de forma telemàtica per internet, o en format paper.

Presentació telemàtica per internet

Normativa:articles 12 i 13 Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la que s'aproven els models d'autoliquidació 210, 211 i 213 de l'IRNR.

La presentació del model, així com de la documentació que siga procedent, pot fer-se de forma telemàtica per internet, amb un certificat de signatura electrònica admés per l'Agència Tributària.Per a això, haurà de complimentar i transmetre uns formularis disponibles a la seu electrònica de l'Agència Tributària (https://sede.agenciatributaria.gob.es).La ruta és:Inici/ Todas les gestions/Impostos i taxes/Impost sobre la Renda de No Residents/Model 210/ Presentacions

Col·laboració social:les persones o entitats autoritzades a presentar per via telemàtica declaraciós en representació de terceres persones, podran fer ús de l'esmentada facultat respecte dels models 210.Es requerirà el certificat electrònic del col·laborador social.

Apoderament:mitjançant el lliurament pel poderdant d'un poder a les oficines de l'Agència Tributària, es pot apoderar una persona o entitat per a la presentació telemàtica dels models de declaració a què es referix este apartat.L'esmentada presentació requerirà l'ús del certificat electrònic de l'apoderat.

Autoliquidació amb resultat a ingressar:

La presentació i ingrés es pot realitzar mitjançant ingrés en una entitat bancària col·laboradora situada a Espanya;mitjançant domiciliació de l'ingrés en un compte bancari o mitjançant transferència bancària des de l'estranger.

 1. Ingrés en una entitat bancària col·laboradora situada a Espanya

  Amb caràcter previ a transmetre l'autoliquidació, haurà d'establir comunicació amb una entitat bancària col·laboradora en la gestió recaptatòria, per via telemàtica o acudint a les seues oficines, per a efectuar l'ingrés i obtindre un NRC (Número de Referència Complet), que haurà de consignar també en presentar l'autoliquidació.

  La Seu Electrònica oferix la possibilitat d'obtindre un NRC a través de la seua passarel·la de pagament mitjançant càrrec en compte o amb càrrec en targeta.S'haurà d'utilitzar el botó “Realitzar pagament (Obtindre NRC)" habilitat al formulari per a la presentació de la declaració en seleccionar la forma de pagament “A ingressar”.

 2. Domiciliació de l'ingrés en un compte bancari Amb l'excepció de les autoliquidacions corresponents a rendes derivades de transmissions de béns immobles, en cas de presentació telemàtica, pot ser domiciliat el pagament dels deutes resultants de les autoliquidacions 210, en els següents terminis:

  1. En general:des del dia 1 al 15 d'abril, juliol, octubre o gener
  2. En el cas de rendes imputades d'immobles urbans, tipus de renda 02:des del dia 1 de gener fins al 23 de desembre.

  Des del dia 30 de novembre de 2021 es permet un desdoblament en el compte de domiciliació.En tot cas, fins i tot quan transmeta l'autoliquidació un col·laborador social, el compte designat per al deute de la domiciliació ha de ser necessàriament de titularitat de la persona que realitza l'autoliquidació (en qualsevol de les seues figures:contribuent, representant o responsable solidari) o del contribuent.

 3. Transferència bancària des de l'estranger

  Normativa:Resolució de 18 de gener de 2021, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es definixen el procediment i les condicions per al pagament de deutes mitjançant transferències a través d'entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria encomanada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  Sempre que la meritació corresponga a l'exercici 2019 o posterior, es podrà presentar l'autoliquidació, i ingressar el deute tributari resultant mitjançant una transferència realitzada des de l'estranger.

  Amb caràcter previ, s'ha de realitzar la presentació telemàtica de l'autoliquidació triant la forma de pagament «Reconeixement de deute i pagament mitjançant transferència».

  La AEAT recupera les dades de la presentació telemàtica prèvia de l'autoliquidació tret del referent al IBAN/codi (o, en el seu cas, BIC/SWIFT) del compte des del qual s'efectuarà la transferència que haurà de ser complimentat per l'interessat.

  El sistema indicarà el IBAN del compte de destinació i generarà un Identificador del Pagament (amb un termini de validesa de 30 dies naturals).

  En la transferència des del compte origen al compte destinació, s'inclourà en el camp “Concepte Transferència” l'Identificador del Pagament.

  Les transferències, que s'hauran d'efectuar obligatòriament en euros, s'efectuen a un compte “Compte de transferències de la AEAT” que obriran les entitats col·laboradores que s'adherisquen a este procedimiento,teniendo en compte que el compte origen no pot ser un compte obert en entitat col·laboradora.

  Les entitats col·laboradores han de contrastar la informació de l'AEAT amb les transferències rebudes i incorporar als seus sistemes les dades de l'operació per a posterior enviament a l'AEAT.A més, una vegada identificat l'ingrés rebut, han d'ingressar el seu import en el compte restringit corresponent.

  Si no és possible identificar les dades de la transferència rebuda, o si l'Identificador del Pagament no consta en el camp “Concepte transferència” o és incomplet o inexacte o ha caducat el seu termini de validesa, o si el pagament es realitza en moneda diferent a l'euro, la transferència serà tornada a l'emissor, anant a càrrec de l'ordenant les despeses i comissions que pogueren produir-se.

  A efectes recaptatoris, es considera que l'ingrés al Tresor Públic es produïx en la data de l'abonament en un dels comptes restringits sempre que s'hagen validat correctament les dades de la transferència rebuda.

  Justificant de pagament:Pot obtindre's un justificant de pagament a la Seu electrònica de l'Agència Tributària quan l'entitat col·laboradora haja confirmat a l'AEAT la recepció de la transferència i l'import s'haja abonat al compte restringit corresponent.Per a això, l'obligat al pagament ha d'identificar-se correctament i indicar l'Identificador del Pagament.

Presentació en format paper (predeclaració)

Normativa:articles 6 i 11 Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la que s'aproven els models d'autoliquidació 210, 211 i 213 de l'IRNR.

Es pot presentar l'autoliquidació en format paper, generat en imprimir el formulari prèviament complimentat al portal d'internet de l'Agència Tributària (https://sede.agenciatributaria.gob.es).

La ruta és:Inici/ Todas les gestions/Impostos i taxes/Impost sobre la Renda de No Residents/Model 210/ Predeclaració

Si la persona que realitza l'autoliquidació és el contribuent i no disposa de Número d'Identificació Fiscal (NIF), al costat del camp "NIF" del formulari de predeclaració s'ha habilitat un botó per a obtindre un codi d'identificació que enllaça amb un procediment que permet l'autoassignació d'un codi d'identificació que es carregarà en el camp "NIF".

S'obtindrà un exemplar del model d'autoliquidació, que no serà precís presentar, així com els exemplars del document d'ingrés/devolució.Serà el exemplar per a l'entitat col·laboradora/Administració del document d'ingrés/devolució el que s'utilitze per a dur a terme la presentació, juntament amb la documentació corresponent.

 1. Presentació des d'Espanya

  En funció del resultat de l'autoliquidació, el document d'ingrés/devolució i la documentació que siga procedent adjuntar, es presentaran als següents llocs:

  • Autoliquidació amb resultat a ingressar:La presentació i ingrés es realitzaran en qualsevol Entitat Col·laboradora en la gestió recaptatòria (Banc, Caixa d'Estalvis o Cooperativa de Crèdit) situada en territori espanyol.

   Quan s'haja d'acompanyar documentació, s'introduirà esta al sobre retorn general o en un sobre ordinari i, una vegada fet constar en el mateix el concepte “IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS” i el número de justificant del document d'ingrés que figure en l'autoliquidació, podrà quedar el sobre depositat en l'entitat col·laboradora que ho farà arribar a l'Agència Tributària, o bé presentar-lo, personalment o per correu certificat, en la Delegació de l'Agència Tributària competent (1) , o Administracions dependents de la mateixa, o en la Delegació Central de Grans Contribuents o a les Unitats de Gestió de Grans Empreses corresponents, quant a les realitzades per obligats tributaris adscrits a les mateixes.

  • Autoliquidació per retornar o de quota zero:La presentació es realitzarà, personalment o per correu certificat, en la Delegació de l'Agència Tributària competent (1) , o Administracions dependents de la mateixa, o en la Delegació Central de Grans Contribuents o a les Unitats de Gestió de Grans Empreses corresponents, quant a les realitzades per obligats tributaris adscrits a les mateixes.

   Si realitza l'autoliquidació el contribuent i per a això se li hauria assignat un codi identificatiu en complimentar el formulari al portal d'internet de l'Agència Tributària i, a més, no conste en l'autoliquidació un representant o un domicili a efectes de notificacions en territori espanyol, es presentarà, personalment o per correu certificat, a l'Oficina Nacional de Gestió Tributària (Agència Tributària.Departament de gestió tributària.Oficina nacional de gestió tributària.IRNR model 210.C/ Lleida 32-34 [Registre General];28020-Madrid).

 2. Presentació des de l'estranger

  Depenent del resultat de l'autoliquidació, podrà efectuar-se la presentació des de l'estranger tal com s'indica a continuació:

  • Autoliquidacions per retornar o quota zero:

   La presentaciónse podrà realitzar mitjançant el enviament per correu certificat del document d'ingrés/devolució generat en emplenar el formulari al portal d'internet de l'Agència Tributària, així com de la documentació que procedisca, en un sobre ordinari, en el qual consten les dades de format de sobre aprovat oficialment, dirigit a la Delegació o Unitat competent (1) .

   Si es tracta d'una autoliquidació realitzada per un contribuent al qual se li haguera assignat un codi identificatiu en complimentar el formulari i, a més, no conste en l'autoliquidació un representant o un domicili a efectes de notificacions en territori espanyol, el sobre es dirigirà a l'Oficina Nacional de Gestió Tributària (Agència Tributària.Departament de gestió tributària.Oficina nacional de gestió tributària.IRNR model 210;C/ Lleida 32-34 [Registre General] 28020-Madrid).

  • Autoliquidacions amb resultat a ingressar:

   Normativa:article 14 Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la que s'aproven els models d'autoliquidació 210, 211 i 213 de l'IRNR.

   Es podrà presentar l'autoliquidació, i ingressar el deute tributari resultant mitjançant una transferència realitzada des de l'estranger, d'acord amb el següent procediment:

   Per a autoliquidacions presentades des d'1 de juny de 2022 s'establix un nou procediment.Com novetats més destacades en relació amb l'anterior procediment s'enumeren les següents:

   • les transferències s'efectuen a un compte de titularitat de la AEAT que obriran les entitats col·laboradores que s'adherisquen a este procediment.No s'admet el pagament per transferència des de comptes oberts en entitats col·laboradores de la AEAT.

   • el contribuent pot obtindre un justificant de pagament.

   El nou procediment consistix en el següent:

   En Seu electrònica de la AEAT s'emplena el formulari de predeclaració del model 210.

   En emplenar el formulari, s'hauran de tindre en compte els següents extrems:

   1. Haurà de figurar el contribuent com a persona que realitza l'autoliquidació.

   2. Serà necessari consignar el NIF del contribuent.En cas de no disposar del mateix, haurà d'obtindre un Codi Identificatiu a través de l'opció que per a això es facilite dins del mateix formulari.

   3. En el tipus de declaració s'haurà d'elegir "A ingressar mitjançant transferència bancària des de l'estranger".

   En generar-se la predeclaració el sistema facilita al contribuent les dades identificatives del compte de titularitat de la AEAT oberta en una entitat col·laboradora a la qual ha de realitzar la transferència i un identificador de pagament que s'ha d'utilitzar en el camp “concepte” de la transferència.La validesa de l'identificador del pagament caducarà en el termini de trenta dies naturals, comptats des de la data de la seua obtenció.

   Una vegada validat el formulari es genera un document ajustat al model 210.

   L'entitat col·laboradora ha de contrastar les dades proporcionades per la AEAT amb la informació que figure en la transferència rebuda.

   La data de pagament serà la de l'abonament en el compte de titularitat de la AEAT que corresponga sempre que s'hagen validat les dades de pagament.

   Complits els anteriors requisits, el contribuent podrà obtindre un justificant de pagament en Seu electrònica.

   La documentació que, en el seu cas, siga procedent adjuntar s'enviarà, junt amb el exemplar per a l'entitat col·laboradora/Administració del document d'ingrés/devolució, en un sobre ordinari dirigit a l'Oficina Nacional de Gestió Tributària.En l'esmentat sobre es farà constar el nombre de model d'autoliquidació (model 210), així com la denominació i direcció de l'esmentat òrgan (Agència Tributària.Departament de gestió tributària.Oficina nacional de gestió tributària.IRNR model 210;C/ Lleida 32-34 [Registre General] 28020-Madrid).

(1) Tractant-se de rendiments immobiliaris, rendes imputades de béns immobles urbans, o rendes derivades de la transmissió de béns immobles, la corresponent al lloc de situació de l'immoble.

En els restants casos:

 1. Si l'autoliquidació la realitza un representant, la Delegació corresponent al domicili fiscal d'este.

 2. Si l'autoliquidació la realitza un responsable solidari, la Delegació corresponent al domicili fiscal del mateix.

 3. Si es tracta d'una autoliquidació amb sol·licitud de devolució realitzada per un subjecte obligat a retindre, la Delegació corresponent al domicili fiscal d'este.

 4. Si l'autoliquidació la realitza el mateix contribuent, la Delegació del domicili fiscal del representant.En absència de representant:

  1r)    Tractant-se de rendiments, la Delegació corresponent al domicili fiscal del pagador.

  2n)    Tractant-se de guanys patrimonials, si estan sotmeses a retenció, la Delegació corresponent al domicili fiscal de l'obligat a retindre i, si no ho estan, la que corresponga al domicili fiscal del dipositari o gestor dels béns o drets o, en el seu defecte, la Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Madrid.

No obstant això, es presentaran davant de la Delegació Central de Grans Contribuents i les Unitats de Gestió de Grans Empreses quan es tracte d'autoliquidacions realitzades per obligats tributaris adscrits a les mateixes o quan es tracte d'autoliquidacions realitzades per contribuents i, en aplicació del disposat en apartats anteriors, el representant, el responsable solidari o el retenidor que determina la competència siga un obligat tributari adscrit a eixa Delegació o Unitats.(tornar ingressar) (tornar tornar) (tornar-ne 210)