Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Model i termini de presentació

Normativa:articles 1 i 5 Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la que s'aproven els models d'autoliquidació 210, 211 i 213 del IRNR.

Model:Tractant-se de rendes obtingudes a partir d'1 de gener de 2011, s'utilitzarà el model únic 210, tant per a declarar rendiments, com guanys patrimonials o rendes imputades d'immobles.Permet declarar una renda de forma separada o una agrupació de rendes.

Agrupació de rendes:Tret d'en els casos de rendes imputades d'immobles i de rendes derivades de transmissions d'immobles, en els altres casos podran agrupar-se rendes obtingudes per un mateix contribuent en un període determinat, sempre que corresponguen al mateix tipus de renda, procedisquen del mateix pagador, siga aplicable el mateix tipus de gravamen i, si provenen d'un bé o dret, procedisquen del mateix bé o dret.No obstant això, tractant-se de rendiments d'immobles arrendats o sotsarrendats no subjectes a retenció, meritats a partir d'1 de gener de 2018, podran agrupar-se amb eixos mateixos requisits excepte el relatiu a rendes que procedisquen del mateix pagador.

El període d'agrupació serà trimestral si es tracta d'autoliquidacions amb resultat a ingressar, o anual, si el resultat és per retornar o quota zero.  

Cas particular:En el cas de transmissions de béns immobles, quan l'immoble objecte de transmissió siga de titularitat compartida per un matrimoni en el qual ambdós cònjuges siguen no residents, es podrà realitzar una única declaració.

Termini de presentació del model 210:en funció dels tipus de renda, seran els següents:

  • Rendes derivades de transmissions de béns immobles:en el termini de tres mesos una vegada transcorregut el termini d'un mes des de la data de la transmissió del bé immoble.

  • Rendes imputades de béns immobles urbans:l'any natural següent a la data de meritació (31 de desembre de cada any).En cas de presentació telemàtica, pot domiciliar-se el pagament del deute tributari des de l'1 de gener al 23 de desembre.

  • Resta de rendes:

    • Autoliquidacions amb resultat a ingressar:el termini de presentació i ingrés serà els vint primers dies naturals dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener, en relació amb les rendes la data de meritació del qual estiga compresa en el trimestre natural anterior.En cas de presentació telemàtica, pot domiciliar-se el pagament del deute tributari des de l'1 al 15 d'abril, juliol, octubre i gener, respectivament.

    • Autoliquidacions de quota zero:el termini de presentació serà de l'1 al 20 de gener de l'any següent al de meritació de les rendes declarades.  

    • Autoliquidacions amb resultat per retornar:podran presentar-se a partir de l'1 de febrer de l'any següent al de meritació de les rendes declarades i dins del termini de quatre anys comptats des del terme del període de declaració i ingrés de la retenció.Este termini resultarà aplicable a totes les autoliquidacions, amb independència de si la devolució deriva de la norma interna o d'un Conveni per a evitar la doble imposició, fins i tot en aquells supòsits en els quals una Ordre de desenvolupament del Conveni fixe un termini inferior.S'entendrà conclòs el termini per a la presentació de l'autoliquidació en la data de la seua presentació.