Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Obligació de declarar

Normativa:article 28 Llei IRNR;article 7 Reglament IRNR i article 4 Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la que s'aproven els models d'autoliquidació 210, 211 i 213 de l'IRNR.

Els contribuents no estaran obligats a presentar la declaració corresponent a les rendes respecte de les quals s'haguera practicat la retenció de l'impost (1) , ni respecte d'aquelles rendes subjectes a retenció però exemptes en virtut del disposat en la Llei de l'impost o en un Conveni de Doble Imposició que resulte aplicable.

(1) Tret d'en el cas de guanys patrimonials derivats del reembors de participacions en fons d'inversió regulades en la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva, quan la retenció practicada haja resultat inferior a la quota tributària calculada conforme a la Llei de l'Impost (amb efectes a partir d'1 de gener de 2014).(Tornar)

En particular, subsistix l'obligació de declarar en els següents casos d'obtenció de rendes:

  • Rendes subjectes a tributació per l'Impost sobre la Renda de No Residents però exceptuades de l'obligació de retindre i ingressar a compte.Entre elles es troben, per exemple, els guanys patrimonials derivats de la venda d'accions.

  • Renda imputada de béns immobles urbans (només persones físiques).

  • Rendiments satisfets per persones que no tinguen la condició de retenidor.Per exemple, rendiments obtinguts de l'arrendament d'immobles quan l'arrendatari és una persona física i satisfà els esmentats rendiments fora de l'àmbit d'una activitat econòmica.

  • Rendes obtingudes per la transmissió de béns immobles.

  • Per a sol·licitar la devolució d'un excés de retenció en relació amb la quota de l'impost.