Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Capítol 6.Gravamen especial sobre béns immobles d'entitats no residents

Normativa:Capítol VI Llei IRNR;capítol IV Reglament IRNR i article 9 Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la que s'aproven els models d'autoliquidació 210, 211 i 213 de l'IRNR.

Subjecció

Les entitats residents en un país o territori que tinga la consideració de paradís fiscal (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències efectuades a paradisos fiscals s'entenen efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa.Veure Annex IV), que siguen propietàries o posseïsquen a Espanya, per qualsevol títol, béns immobles o drets reals de plaer o gaudi sobre estos, estaran subjectes a l'impost mitjançant un gravamen especial.

No obstant això, el Gravamen Especial no serà exigible a:

  1. Els Estats i institucions públiques estrangeres i els organismes internacionals.

  2. Les entitats que desenvolupen a Espanya, de manera continuada o habitual, explotacions econòmiques diferenciables de la simple tinença o arrendament de l'immoble.

  3. Les societats que cotitzen en mercats secundaris de valors oficialment reconeguts.

Base imposable:La base imposable serà, normalment, el valor cadastral dels béns immobles.

Tipus de gravamen:És el 3%.

Deducibilidad del gravamen:La quota del Gravamen Especial tindrà la consideració de despesa deduïble a efectes de la determinació de la base imposable de l'IRNR.

Model:S'utilitzarà el model 213.

Termini:El termini de presentació és el mes de gener següent a la data de meritació del Gravamen Especial, que és el 31 de desembre de cada any.

En cas de presentació telemàtica per internet d'una autoliquidació a ingressar, es podrà domiciliar el pagament del deute tributari des del dia 1 al 25 del mes de gener.

Formes de presentació:la presentació pot fer-se de forma telemàtica per internet, amb certificat de signatura electrònica admés per l'Agència Tributària, o en suport paper generat en imprimir el formulari prèviament emplenat al portal d'internet de l'Agència Tributària.

L'autoliquidació en format paper, s'obté en imprimir el formulari prèviament emplenat al portal d'internet de l'Agència Tributària.Serà el exemplar per a l'entitat col·laboradora/Administració del document d'ingrés/devolució el que s'utilitze per a dur a terme la presentació, juntament amb la documentació corresponent.

Lloc de presentació del model 213 en suport paper

Segons el resultat de la declaració:

  • A ingressar:

    La presentació i l'ingrés es realitzaran en qualsevol Entitat Col·laboradora en la gestió recaptatòria (Banc, Caixa d'Estalvis o Cooperativa de Crèdit) situada en territori espanyol.

  • Quota zero:

    En estos casos la declaració es presentarà davant de la Delegació de l'Agència Tributària en l'àmbit territorial de la qual es localitzen els immobles, mitjançant entrega personal o per correu certificat.