Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Capítol 7.Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes

Normativa:Disposició addicional cinquena Llei IRNR

Subjecció

Estaran subjectes a l'Impost sobre la Renda de No Residents mitjançant un gravamen especial els premis de les loteries de l'Estat, Comunitats Autònomes, Organització Nacional de Cecs Espanyols i Creu Roja Espanyola.

Estan exemptes del gravamen les següents quanties de premis:

  • Per als premis derivats de jocs celebrats abans del 5 de juliol de 2018 la quantia exempta serà de 2.500 euros.

  • A partir del 5 de juliol de 2018, inclòs, la quantia exempta serà de 10.000 euros;de 20.000 euros per als premis derivats de jocs que se celebren el 2019:i per als premis que se celebren a partir d'1 de gener de 2020 la quantia exempta serà de 40.000 euros.

Els premis superiors a estes quanties tributen respecte de la part que excedisca de les mateixes.

Base imposable

La base imposable estarà formada per l'import del premi que excedisca de la quantia exempta.

En el supòsit que el premi anara de titularitat compartida, la base imposable es prorratejarà entre els cotitulars en funció de la quota que els corresponga.

Meritació

El gravamen es merita en el moment en què se satisfaça o abone el premi.

Retenció o ingrés a compte

Els premis subjectes al gravamen especial, encara que estiguen exempts en virtut del disposat en un conveni per a evitar la doble imposició que resulte aplicable, estaran sotmesos a retenció o ingrés a compte.

La base de retenció vindrà determinada per l'import de la base imposable del gravamen especial.

El percentatge de retenció o ingrés a compte serà el 20%.

Les retencions s'ingressaran mitjançant el model 230, i s'inclouran en la declaració informativa anual model 270.

Declaració pel gravamen especial

Els contribuents per este impost que hagueren obtingut premis subjectes al gravamen especial estaran obligats a presentar una declaració (model 136) per este gravamen especial.

No obstant això, no existirà obligació de presentar l'esmentada declaració quan el premi obtingut haguera sigut de quantia inferior a l'import exempt o s'haguera practicat en relació amb el mateix la retenció o l'ingrés a compte previst en l'apartat anterior.

Quan s'hagueren ingressat al Tresor quantitats, o suportat retencions a compte per este gravamen especial, en quanties superiors a les que es deriven de l'aplicació d'un conveni per a evitar la doble imposició (en la major part dels casos per tributar estos premis de manera exclusiva al país de residència), es podrà sol·licitar l'esmentada aplicació i la devolució consegüent mitjançant la presentació del model d'autoliquidació 210 (subapartat G) en la forma, lloc, terminis i amb la documentació establits per a l'esmentada autoliquidació (veure Capítol 5.Declaració de les rendes obtingudes per no residents sense mediació d'establiment permanent).

En el model d'autoliquidació 210 s'indicarà com a tipus de renda el codi 31.

En l'àmbit de l'Impost sobre la Renda de No Residents els premis obtinguts per contribuents sense mediació d'establiment permanent, només podran ser gravats per este gravamen especial.