Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

El representant

Normativa:article 10 Llei IRNR (redacció donada per article segon Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures per a la prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021)

Els contribuents residents en un altre Estat membre de la Unió Europea (UE) o de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) que no siga Estat membre de la UE, en este últim cas quan existisca normativa sobre assistència mútua en matèries d'intercanvi d'informació tributària i recaptació (veure Annex V) no tenen obligació de nomenar representant amb residència a Espanya i  actuaran davant de l'Administració tributària per mitjà de les persones que ostenten la seua representació d'acord amb les normes generals de representació  legal i voluntària.

En canvi, els contribuents residents a tercers països (no residents en un altre Estat membre de la Unió Europea ni de l'Espai Econòmic Europeu que no siga Estat membre de la UE quan existisca normativa sobre assistència mútua en matèries d'intercanvi d'informació) estaran obligats a nomenar, abans del final del termini de declaració de la renda obtinguda a Espanya, una persona física o jurídica amb residència a Espanya, perquè els represente davant de l'Administració Tributària en relació amb les seues obligacions per este Impost en els següents supòsits:

  • Quan opere mitjançant establiment permanent (EP).

  • Quan realitzen prestacions de serveis, assistència tècnica, obres d'instal·lació o muntatge derivats de contractes d'enginyeria i, en general, d'activitats o explotacions econòmiques a Espanya sense mediació d'establiment permanent, la base imposable de les quals és la diferència entre els ingressos íntegres i les despeses, de personal, d'aprovisionament de materials i de subministraments.

  • Quan es tracte d'una entitat en règim d'atribució de rendes constituïda a l'estranger amb “presència en territori espanyol”.

  • Quan, a causa de la quantia i característiques de la renda obtinguda o a la possessió d'un bé immoble en territori espanyol, així ho requerisca l'Administració Tributària.

  • Quan es tracte de residents en països o territoris amb què no existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències efectuades a països o territoris amb què no existisca efectiu intercanvi d'informació s'entenen efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa.Veure Annex IV), que siguen titulars de béns situats o de drets que es complisquen o exerciten en territori espanyol, exclosos els valors negociats en mercats secundaris oficials.