Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

El responsable solidari

Normativa:article 9 Llei IRNR

Seran responsables solidaris de l'ingrés dels deutes corresponents als rendiments que haja satisfet o a les rendes dels béns o drets el depòsit del qual o gestió tinga encomanat, respectivament:

  • El pagador dels rendiments meritats sense mediació de EP.
  • El dipositari o gestor dels béns o drets no afectes a un EP.

En el cas de pagadors de rendiments, així com quan es tracte del dipositari o gestor de béns o drets pertanyents a residents en països o territoris considerats com paradisos fiscals (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències efectuades a paradisos fiscals s'entenen efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa.Veure Annex IV), les actuacions de l'Administració tributària podran entendre's directament amb el responsable, sense que siga necessari l'acte previ de derivació de responsabilitat.

No obstant això, la responsabilitat solidària no existirà quan resulte d'aplicació l'obligació de retindre.

Els representants dels contribuents de l'IRNR i, per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, que no siguen residents en cap altre Estat membre de la Unió Europea (UE) ni de l'Espai Econòmic Europeu que no siga Estat membre de la UE quan existisca normativa sobre assistència mútua en matèries d'intercanvi d'informació  (veure Annex V), que operen a Espanya per mitjà d'establiment permanent i de les entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb “presència en territori espanyol” respondran solidàriament de l'ingrés dels deutes tributaris corresponents als mateixos.