Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Treballadors que es desplacen a l'estranger

Normativa:article 32 Llei IRNR;article 17 Reglament IRNR i Ordre HAC/117/2003, de 31 de gener per la que s'aprova el model 247.

Els treballadors per compte aliè que, no sent contribuents per l'Impost sobre la Renda de No Residents, vagen a adquirir l'esmentada condició com a conseqüència del seu desplaçament a l'estranger pel seu ocupador, podran comunicar-ho a l'Agència Tributària, mitjançant el model de comunicació 247.

L'Agència Tributària expedirà als treballadors un document per al seu lliurament a l'ocupador, amb la finalitat que este practique les retencions per l'IRNR, a partir de la data que s'indique en el mateix.

El document estendrà els seus efectes, respecte a la pràctica de retencions conforme a l'Impost sobre la Renda de No Residents, com a màxim, a dos anys naturals, el del desplaçament i el següent, o si no es pot computar el del desplaçament, els dos immediats següents.

La utilització d'este procediment no exonera el treballador d'acreditar la seua nova residència fiscal davant de l'Administració tributària.

Per a utilitzar este procediment es requerix acreditar l'existència de dades objectives en la relació laboral que facen previsible que, com a conseqüència de la prestació del treball en un altre país, la permanència en el mateix siga superior a 183 dies durant l'any natural en què es produïx el desplaçament o, en el seu defecte en el següent.

L'acreditació s'efectuarà mitjançant un document justificatiu del pagador dels rendiments del treball que expresse el reconeixement de la relació laboral amb el treballador, el país o territori de desplaçament, la durada del contracte, la data de començament de la prestació del treball en un altre país, i la durada del desplaçament, amb indicació de la data previsible d'acabament del mateix.

Lloc de presentació:En l'Administració o Delegació corresponent al seu domicili fiscal previ al desplaçament.

Termini de presentació:Des dels 30 dies anteriors a la data de sortida del territori espanyol que s'haja comunicat i, com a màxim, fins al final del termini en què hi ha previst que s'estenguen els efectes dels documents expedits per l'Agència Tributària.